Aantal docenten in mbo stijgt verder door

De mbo-sector is financieel gezond en de tevredenheid van medewerkers is hoog. Het aantal docenten is bovendien met ruim 500 gestegen tot zo’n 34.500 fte. Dat blijkt uit de nieuwe Benchmark mbo.

De financiële positie van de mbo-sector als geheel is gezond. Veruit de meeste scholen hebben het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat. Slechts 11 van de zestig scholen kenden in 2018 een verlies, terwijl dat in 2017 nog bij 22 scholen het geval was. Ook het aantal scholen met een meerjarig verlies is fors gedaald, van vijftien naar vijf. De omvang van het verlies dat de scholen met een tekort geleden hebben, is bovendien afgenomen. Al met is de conclusie van de benchmark dat de mbo-sector er financieel goed voorstaat.

Meer personeel

In 2018 hadden de mbo-scholen voor het eerst een budget van meer dan vijf miljard euro tot hun beschikking. Van dit budget besteedden zij 71,5% aan personeel. Dit percentage lag in 2017 een fractie hoger (71,6%).De verdeling binnen dit bedrag tussen docenten, onderwijsondersteunend personeel en directie is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het aantal docenten (inclusief direct ondersteunend personeel) is in 2018 met 500 gestegen tot 34.500. Mede hierdoor is de docent-student ratio verder gedaald. Gemiddeld heeft één docent nu 14,8 mbo-student onder zijn hoede. Dit aantal daalt de laatste jaren gestaag, en was in 2014 bijvoorbeeld nog 16,5.

Werkdruk

Uit het onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers komen ook positieve resultaten. Op drie van de vier onderzochte thema’s – betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap – zijn de scores significant beter dan twee jaar geleden. De ervaren werkdruk is iets afgenomen. Opvallend is dat ‘elkaar aanspreken op gedrag’ het enige punt is in het onderzoek waar de score ten opzichte van het vorige onderzoek is gedaald. Aan het tevredenheidsonderzoek namen bijna 36.000 medewerkers deel.

Functiemix

De gezonde financiële situatie van de mbo-sector leidde bij de presentatie van de benchmark in de Tweede Kamer tot vragen over de zogenaamde functiemix. Uit onderzoek van het Platform Medezeggenschap bleek onlangs dat van de voorgenomen stijging van het aantal docenten in de hogere loonschalen weinig terecht is gekomen. Een conclusie die opmerkelijk is gezien de goede financiële cijfers. In reactie hierop waarschuwden de vertegenwoordigers van de MBO Raad voor financieel moeilijke tijden. Zo moet de sector zich voorbereiden op een daling van het aantal studenten. Ook staan de scholen voor forse investeringen in de gebouwen. Ten slotte moeten de scholen ook rekening houden met financiële problemen bij individuele scholen. De miljoenensteun voor het voormalige ROC Leiden is bijvoorbeeld bekostigd door de overige scholen gezamenlijk.

Lees hier de financiële benchmark

Lees ook: Meer geld mbo-scholen naar docenten