Aantal klachten bij Ombudslijn mbo stabiel

Het afgelopen schooljaar heeft de Ombudslijn mbo ongeveer evenveel klachten behandeld als het jaar ervoor. Veel klachten blijken goed afgehandeld te kunnen worden door aandacht en communicatie.

Studenten of ouders die een klacht hebben over een mbo-school kunnen terecht bij de Ombudslijn mbo. De Ombudslijn is echter een tweedelijns organisatie: wie een klacht heeft over een mbo-school kan in eerste instantie bij de school zelf terecht. Iedere school is verplicht een goede klachtenregeling te hebben. Als studenten of ouders geen gehoor vinden bij de school, kunnen ze bij de Ombudslijn terecht. Maar ook in die gevallen blijft de school verantwoordelijk voor het afhandelen van de klacht. De Ombudslijn speelt hier dan vooral een bemiddelende rol. Hiertoe heeft de Ombudslijn bij alle mbo-scholen een contactpersoon.

Aandacht
In de afgelopen twee studiejaren kwamen er jaarlijks ruim 120 schriftelijke klachten binnen bij de Ombudslijn. Deze klachten worden ingediend via het webformulier. Het afgelopen jaar werden er ook zo’n 170 klachten telefonisch afgehandeld. Het blijkt dat veel klachten op te lossen zijn door het herstel van de communicatie tussen de klager en de school. Aandacht en communicatie zijn de kernwoorden in de klachtenafhandeling.

Stages
De klachten hebben vooral betrekking op onderwerpen als examinering, overgaan en onderwijsinhoud. Bij de laatste categorie gaat het bijvoorbeeld over lesuitval, ongemotiveerde docenten of roosterproblemen. Opvallend is het relatief beperkte aantal klachten over stages. In het studiejaar 2014/2015 ontving de Ombudslijn over dit onderwerp slechts 6 schriftelijke klachten (in 2013/2014 ging het om 13 klachten.

Lees hier de jaarrapportage van de Ombudslijn mbo.