Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs

Het kabinet neemt extra maatregelen om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. In aanvulling op het al bestaande beleid moeten gemeenten meerjarige gelijke-kansenagenda’s maken.

In een brief van de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob wordt kansenongelijkheid een probleem met vele oorzaken genoemd. Het kabinet kiest daarom voor een zeer brede aanpak, waarbij niet alleen diverse ministeries zijn betrokken, maar ook gemeenten en scholen. In het bijzonder zet het kabinet in op maximale toegankelijkheid van het onderwijs, soepele overgangen tussen onderwijssectoren en de verbinding met de omgeving (de thuissituatie).

Cascade

In de brief wordt de afschaffing van de cascadebekostiging in het mbo, waartoe al eerder besloten is, genoemd als maatregel die de toegankelijkheid van het mbo vergroot. Scholen hebben nu immers geen prikkel meer om de studieloopbaan van studenten zo kort mogelijk te laten duren. Door de afschaffing van de cascade is er minder focus op rendement. Ook het ingevoerde toelatingsrecht bevordert de toegankelijkheid van het mbo. Het bindend studieadvies, dat hieraan gekoppeld is, wordt binnenkort geëvalueerd.

Studentenfonds

Het al eerder aangekondigde mbo-studentenfonds past eveneens in het streven het mbo maximaal toegankelijk te maken. Via het studentenfonds kunnen jongeren aanspraak maken op financiële ondersteuning als zij studievertraging oplopen, bijvoorbeeld als zij zitting nemen in de Studentenraad. Het fonds wordt gevuld met tien miljoen euro per jaar.

Overgang

Om de overgangen tussen enerzijds mavo/vmbo en mbo en anderzijds mbo en hbo te versoepelen, zijn al geruime tijd diverse programma’s beschikbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Ook hebben studenten voorstellen gedaan om de overgang van mbo naar hbo beter te maken. In de nieuwe kwaliteitsagenda’s, die scholen in het kader van de kwaliteitsafspraken maken, wordt eveneens bijzondere aandacht gevraagd voor de overgangen van en naar het mbo.

Allianties

Tot slot is er ook de nodige aandacht voor de schoolomgeving. Het gaat dan onder andere om het burgerschapsonderwijs, waarvoor onlangs al een aparte burgerschapsagenda is vastgesteld. Daarnaast is er het project LOB-Gelijke Kansen, dat sinds vorig jaar loopt. Aanvullend streeft het kabinet naar een netwerkaanpak per gemeente in de vorm van ‘gelijke kansen allianties’. Het is de bedoeling dat deelnemende gemeenten zogenaamde GKA-agenda’s opstellen. Ook moeten er communities gevormd worden rond thema’s als ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘armoede en gezondheid’. Volgens de brief is het de bedoeling dat schoolleiders, teamleiders en leraren uit alle onderwijssectoren en uit heel het land ‘op vaste basis bijeenkomen om elkaar te helpen met het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten.’

Lees hier de volledige brief over gelijke kansen in het onderwijs

Lees ook: Alliantie moet zorgen voor gelijke kansen