Docenten vaak emotioneel betrokken bij werk

Werknemers in pedagogische beroepen zijn het vaakst van alle beroepen emotioneel betrokken bij hun werk. Bij ongeveer drie op de tien docenten is hier sprake van. Ook ervaren docenten het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend.

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. De internetenquête is uitgevoerd onder ruim 60.000 werknemers. Zij krijgen vragen over onder andere hun arbeidsomstandigheden en de inhoud van het werk. Ook wordt gevraagd in hoeverre ze emotioneel betrokken raken bij het werk, en hoe vaak ze het werk als emotioneel veeleisend ervaren.

Jonge docenten

Onder leerkrachten in het basisonderwijs is het aandeel dat vaak emotioneel betrokken raakt bij het werk met bijna 39 procent het hoogst van alle onderzochte beroepsgroepen. Gemiddeld geldt dit slechts voor 15 procent van de werknemers. Van deze emotionele betrokkenheid is vaker sprake bij leerkrachten tot 35 jaar. Van deze jonge docenten raakt 42 procent emotioneel betrokken. Ook docenten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (algemene vakken) raken bovengemiddeld vaak betrokken, vrouwen vaker (36 procent) dan mannen (29 procent). Onder docenten in de beroepsgerichte vakken in het vo en het mbo is het percentage ook hoog: 29 procent.

Zie hieronder de CBS-tabel