Extra strenge eisen aan fusies in het mbo

Een fusie tussen mbo-scholen wordt aan nog strengere voorwaarden verbonden. Alle mbo-scholen krijgen bovendien de expliciete opdracht om de menselijke maat in het onderwijs te bevorderen.

Mbo-scholen die plannen maken om te gaan fuseren, krijgen met extra strenge voorwaarden te maken. Het is de bedoeling dat in de toekomst een onafhankelijke commissie een verzwaarde inhoudelijke toets gaat uitvoeren. Dat meldt minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer.

Extra zwaar
Fusies in het onderwijs zijn soms noodzakelijk, zo valt in de brief te lezen. Zeker in regio’s waar bevolkingskrimp aan de orde is, moeten scholen soms samengaan. Waar dat evident aan de orde is, kan de fusietoets binnen enkele weken doorlopen worden. Daarnaast introduceert de minister een extra ‘zware inhoudelijke toets’. Deze toets is aan de orde bij grotere fusies in het primair en voortgezet onderwijs en bij alle (voorgenomen) fusies in het mbo.

Commissie macrodoelmatigheid
Het ligt voor de hand dat de Commissie macrodoelmatigheid mbo deze zware fusietoets in het mbo gaat uitvoeren. De commissie zal de fusie beoordelen aan de hand van een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De zware toets zal binnen tien weken kunnen worden afgerond. In het mbo krijgen de deelnemers- en ondernemingsraad instemmingsrecht bij een fusie.

De menselijke maat
Mbo-scholen worden bovendien verplicht de menselijke maat op hun school te bevorderen. In hun jaarverslag moeten de mbo-scholen een extra paragraaf opnemen over de manier waarop zij deze menselijke maat bevorderen. Deze paragraaf kan de basis vormen voor gesprekken van de medezeggenschap of andere stakeholders met het bestuur van de school. De minister zal op basis van deze gegevens een generiek beeld creëren van de menselijke maat in het mbo.

Lees ook:
Menselijke maat via kwaliteitsafspraken