Friesland College en ROC Friese Poort: fusie vanaf augustus 2023

ROC Friese Poort en het Friesland College gaan door met hun plannen voor samensmelting. Vanaf schooljaar 2023-2024 moet de volledige fusie een feit zijn.

In een persbericht laten de beide scholen weten dat alle betrokken partijen positief zijn over het samenwerkingsplan. Het gaat dan niet alleen om de beide Raden van Toezicht, maar ook om de Ondernemingsraden en de Studentenraden. Op basis van deze positieve adviezen hebben de besturen van beide scholen een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring hebben de besturen opgenomen wat ze van de nieuwe school verwachten: het nieuwe geheel zal meer moeten zijn dan de som der delen.

Concurrentie

Met het fusieplan komt er een einde aan de concurrentie tussen de beide grote Friese mbo-scholen. De scholen verwachten dat dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt: ‘We kunnen de kwaliteit van onderwijs en organisatie voortdurend versterken, als wij de concurrentie achter ons laten en samen optrekken in het belang van student en regio.’ Door de fusie ontstaat een ‘stevig roc’ dat een ruim aanbod van opleidingen kan blijven aanbieden. Ook de samenwerking met leerbedrijven kan profiteren van de fusie: werkgevers hoeven nu niet meer met twee verschillende scholen samen te werken.

Waarden

De nieuwe school wil nadrukkelijk aandacht (blijven) besteden aan persoonlijke ontwikkeling en levensbeschouwing. Dit zal met name voor Friese Poort, een christelijke school, van groot belang zijn. De nieuwe school wil studenten ‘waardenvol onderwijs bieden, dat weerspiegelt hoe wij in een kleurrijke samenleving verbonden zijn met respect voor elkaar. Dit vraagt om een actieve aanpak. Dan kunnen we leren van diversiteit, van aandacht voor allerlei vormen van levensbeschouwing.’

Kleinschalig

Zoals altijd bij fusies garanderen ook nu de scholen dat zij het onderwijs kleinschalig blijven organiseren. Concreet zullen er zes regionale mbo-colleges komen, die een breed aanbod van opleidingen zullen verzorgen. De beoogde regio’s zijn: Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord/Urk en Leeuwarden/Dokkum. De komende maanden werken de scholen aan een Fusie Effect Rapportage. Vervolgens zal het woord zijn aan de minister, die – op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid – een besluit neemt over de voorgenomen fusie. Als de minister positief is, zal het onderwijs in Friesland vanaf 1 augustus 2023 door één school worden aangeboden.

Lees ook: Friese mbo-scholen gaan voor volledige fusie