Gelijke bekostiging voor groen mbo?

In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting heeft het kabinet nieuwe en alleen voor het groene onderwijs geldende bezuinigingen afgekondigd. Na protest van de AOC’s wil het kabinet met een oplossing komen.

De nieuwe bezuinigingen leiden volgens de AOC’s, de Groene Hogescholen en Wageningen University tot ‘structurele ongelijkheid in bekostiging’. ‘Ze brengen de innovatie, kwaliteit en continuïteit van de unieke kennisinfrastructuur in de agrofood- en groene ruimte sectoren in gevaar. Wij roepen het kabinet op deze ongelijkheid zo snel mogelijk ongedaan te maken.’
In de oproep onderstrepen de onderwijsinstellingen het belang van de groene sector. ‘De agro- & foodsector, inclusief tuinbouw & uitgangsmaterialen, is met 600.000 werknemers, 96.000 bedrijven en een nog jaarlijks stijgende exportwaarde van meer dan 83 miljard euro per jaar het belangrijkste maakcluster van ons land. Nederland is tweede grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten ter wereld. De sector heeft wereldwijd een leidende positie op vraagstukken rond energie, water, klimaat, voedselveiligheid en voedselzekerheid en kent een unieke kennisinfrastructuur.’

Toezegging
Nog tijdens de Algemene Beschouwingen zegde minister-president Rutte toe met een oplossing te komen.‘We zijn dit probleem op dit moment aan het oplossen’, zei premier Rutte. Hij zegde toe dat het kabinet nog voor de behandeling van de begroting van Economische Zaken met meer informatie komt. Naar aanleiding van vragen van D66-leider Pechtold gaf Rutte ook aan dat hij het groen onderwijs bij het ministerie van EZ wil houden. ‘Er zijn honderden goede redenen om het groen onderwijs onder te brengen bij het onderwijsministerie, maar er is één hele goede reden om dat niet te doen: onder EZ is het onderwijs heel succesvol. Ondernemers krijgen nu rechtstreeks toegang tot Wageningen, dat moeten we zo houden.

Behoefte aan groene fte’s
In de oproep wordt een uitspraak van minister-president Rutte uit het debat over de regeringsverklaring (november 2012) aangehaald: ‘Wij hebben in Nederland iets unieks: een totaal verticaal geïntegreerde kolom. Dat loopt van de universiteit, via het hbo naar het groen mbo en het groen vmbo […]’. Ook de cijfers laten zien dat het groene onderwijs een stabiele krachtfactor is: de AOC’s bijvoorbeeld kennen een relatief stabiele (mbo) tot licht groeiende (vmbo) populatie. De snelheid waarmee gediplomeerden en afgestudeerden een baan vinden onderstreept de behoefte van de sector aan deze mensen op alle niveaus.

Ongelijkheid opheffen
Maar op dat succesvolle onderwijs wordt vanaf 1 januari 2015 2% extra bezuinigd. Dit leidt tot onderbekostiging ten opzichte van OCW-gefinancierd onderwijs. In het groene mbo was door de eerdere maatregelen al een achterstand van 8%, waar nu nog 2% bijkomt. ‘Dit gaat ten koste van innovatiekracht van de sector’, aldus de onderwijsinstellingen in hun oproep. ‘Wij doen daarom een dringend beroep op het kabinet om de ongelijke bekostiging op te heffen.’