Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het ‘reguliere’ onderwijs.

Tot de winnaars van de kabinetsformatie behoort in ieder geval het groene mbo. Sinds enkele jaren beklagen de groene mbo-scholen zich over een te lage bekostiging. In vergelijking met het reguliere mbo-onderwijs zouden de groene mbo-scholen per leerling aanzienlijk minder geld krijgen. Uit onderzoek bleek inderdaad dat er bekostigingsverschillen zijn, die veroorzaakt worden doordat het groene onderwijs onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Economische Zaken (Landbouw).

Herverdeeleffect
De nieuwe coalitie heeft nu afgesproken dat het groene onderwijs – sinds mensenheugenis bij het ministerie van Landbouw – overgaat naar het ministerie van Onderwijs. Naar verwachting zal een en ander snel geëffectueerd worden, maar in ieder geval per 1 januari 2019. In het regeerakkoord is verder afgesproken dat een bezuiniging op het groene onderwijs van € 10 miljoen wordt teruggedraaid. Aanvullend hierop wordt de bekostiging van het groene onderwijs en het OCW-bekostigd onderwijs geharmoniseerd. Het totaal beschikbare budget voor mbo-onderwijs wordt hierdoor wat anders verdeeld. Dit heeft een klein negatief effect op het reguliere mbo-onderwijs. In het wetenschappelijke onderwijs, waar de Wageningen Universiteit overgaat naar het ministerie van OCW, doet zich een vergelijkbaar effect voor.

Gouden driehoek
Om de band tussen het landbouwbeleid en het groene onderwijs te behouden, zullen er goede afspraken gemaakt worden tussen het ministerie van Onderwijs en dat van Landbouw. In dit verband wordt vaak gesproken over ‘De Gouden Driehoek’: de zeer hechte samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in de voor Nederland zo belangrijke agrarische sector. Die samenwerking mag niet verloren gaan.

Lees ook: Rechter: groen onderwijs heeft geen recht op extra geld