Inspectie: resultaten mbo lopen iets terug

Na jarenlang positieve berichten heeft de Onderwijsinspectie dit jaar iets minder goed nieuws voor het mbo: sommige resultaten lopen licht terug. Zo is het percentage mbo-studenten dat een diploma behaalt iets gedaald. Maar de Inspectie blijft in grote lijnen positief over de ontwikkelingen binnen het mbo.

Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De afgelopen jaren was er binnen het mbo op alle fronten een stijgende lijn te zien. Deze lijn zet zich dit jaar echter niet verder voort. Het percentage studenten dat een diploma behaalt is iets gedaald, het behaalde diploma ligt vaker onder het op basis van de vooropleiding verwachte niveau en het percentage voortijdig schoolverlaters stijgt licht.

Diplomarendement

Het percentage studenten dat het mbo verlaat met een diploma is afgenomen van 83,6 procent (2017) naar 82,3 procent (2018). De afname doet zich volgens de inspectie voor op alle niveaus en in alle sectoren. Wel zijn er grote verschillen tussen scholen. Vorig jaar was minister Van Engelshoven nog lovend over het mbo, juist omdat steeds meer studenten een diploma behaalden. De daling van het diplomarendement hangt waarschijnlijk samen met de economische hausse. Werkgevers verleiden studenten om al te gaan werken, nog voordat zij hun diploma behaald hebben. Dat is ook een belangrijke reden voor de stijgende schooluitval.

Excellentie

De inspectie vindt het een goede zaak dat er binnen het mbo via excellentieprogramma’s meer aandacht is voor studenten die extra uitdaging nodig hebben. Dit is niet alleen goed voor studenten, maar ook voor de aansluiting op de arbeidsmarkt en voor de innovatie van het onderwijs. De inspectie is lovend over het netwerk van mbo-scholen dat samenwerkt aan excellentieonderwijs.

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg is volgens de inspectie binnen de mbo-scholen veelal op orde. De schoolbesturen zijn steeds meer in control en hebben vaker een goed zicht op de kwaliteit van de opleidingen. Wel vraagt de inspectie om meer aandacht voor interne verantwoording: het bestuur moet zich uitspreken over de resultaten die worden geboekt. Het gaat bij die beoordeling niet alleen om de visie van het bestuur, maar ook om de mening van studenten en stakeholders als leerbedrijven. Ook onderwijsteams doen er goed aan regelmatig het gesprek te voeren over de kwaliteit van het onderwijs en de examens. Het eigenaarschap van de teams kan daardoor groter geworden.

Lees ook: Van Engelshoven lovend over ontwikkeling mbo