Kwaliteit ook op groen mbo beter verankerd

De kwaliteit van het groene mbo stijgt en is op de meeste aspecten prima op orde. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Eerder kon je op mbo-today al lezen dat de Inspectie van het Onderwijs lovend is over de recente ontwikkelingen in het mbo. Ruim twee derde van de mbo-scholen heeft volgens de Inspectie de kwaliteitszorg ondertussen voldoende verankerd. Het groene mbo krijgt in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2014 – 2015‘ een eigen paragraaf – een logisch gevolg van de status aparte die ‘groen’ inneemt in het mbo-landschap.

Kwaliteit
De Inspectie ziet op instellingniveau bij de kwaliteitsborging binnen de AOC’s een positieve ontwikkeling. De kwaliteitsborging is de afgelopen drie jaar bij vijf van de twaalf AOC’s als voldoende beoordeeld. Enkele van de in 2012 als onvoldoende beoordeelde instellingen hebben de kwaliteitsborging inmiddels ook op orde. Daarmee bevindt de kwaliteitsborging bij de AOC’s zich op ongeveer hetzelfde niveau als bij de andere mbo=-scholen. Met name de beoordeling en de verbetering en verankering verdienen aandacht. Hierbij gaat het erom dat instellingen objectief beoordelen of gestelde doelen (bijvoorbeeld onderwijskwaliteit) gerealiseerd worden en dat ze, waar nodig, actie ondernemen om zich te verbeteren.

Zwakke opleidingen
In de periode 2013-2015 bleek 4 procent van de onderzochte groene opleidingen zeer zwak. Bij deze opleidingen waren zowel het onderwijsproces als de opbrengsten onvoldoende. Bij 28 procent van de onderzochte groene opleidingen was sprake van zwak onderwijs. AOC’s hebben vaker dan andere mbo-instellingen zwakke opleidingen.

Examinering
Examinering is in het groene mbo goed op orde. Dat geldt voor de exameninstrumenten, de afname, beoordeling en diplomering. Wel is er bij 28% van de opleiding sprake van vervolgtoezicht op het proces. Dat is iets vaker dan gemiddeld, verklaarbaar door de specifieke organisatie van het groene onderwijs. ‘Opleidingen worden soms op meerdere locaties en kennen hierdoor regionale verschillen. Dat maakt het lastiger om het proces goed in kaart te brengen en te beoordelen’, aldus Scilla van Cuijlenborg van de AOC Raad. Punt van aandacht zijn de onderdelen studieloopbaanbegeleiding (25% kan beter) en zorg (12% kan beter). Het is een bekend aandachtsgebied voor de scholen. In het Sectorplan 2015-2020 zijn hiervoor acties geformuleerd.

Bekostiging
Vanaf 2016 komen de AOC’s, door de bezuinigingen voor met name het mbo-groen, onder financiële druk te staan. De mogelijke invloed die dit kan hebben op de onderwijskwaliteit is in dit verslag (2014-2105) nog niet zichtbaar.