Loopbaanoriëntatie: ambities voor het mbo

Om scholen nog beter te ondersteunen bij de begeleiding van hun studenten hebben de MBO Raad en studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW, de ambitie-agenda LOB voor het mbo opgesteld.

In onze maatschappij moeten jongeren al jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Jongeren hebben daarom behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuze. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Als zij goed inzicht hebben in hun talenten, drijfveren en mogelijkheden, kunnen zij weloverwogen een keuze maken voor een vervolgopleiding of een beroep. Loopbaanbegeleiding begint in het voortgezet onderwijs met de keuze voor een vervolgopleiding. Tijdens de mbo-opleiding wordt vervolgens de basis gelegd voor het loopbaanleren van de toekomst. Overbrengen van kennis blijft van belang, maar net zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden om een leven lang te leren, flexibel en wendbaar te zijn en te manoeuvreren in een onzekere arbeidsmarkt.

Eigen visie
Veel mbo-scholen hebben inmiddels een eigen visie op LOB ontwikkeld, voeren LOB-activiteiten uit en investeren in de professionalisering van hun docenten op dit gebied. Ook is er aansluiting gezocht in de regio om op dit terrein samen te werken in netwerken en samenwerkingsverbanden met het voortgezet onderwijs. Zo zijn er vanuit het zogeheten Stimuleringsproject LOB in het mbo en haar opvolger Servicepunt LOB mbo allerlei materialen ontwikkeld met en voor scholen. Ook zijn mbo-scholen vanuit dit servicepunt begeleid bij de ontwikkeling van LOB-beleid. Vanaf augustus 2017 worden deze werkzaamheden door het Expertisepunt LOB vo-mbo verder voortgezet.

Meer aandacht voor LOB
‘De afgelopen jaren zijn onderwijsinstellingen, docenten, decanen, loopbaanbegeleiders, de sectorraden, jongeren- en studentenorganisaties, de overheid en andere betrokkenen erin geslaagd om de aandacht voor LOB te vergroten’, schrijven minister Van Engelshoven en minister Arie Slob in een Kamerbrief van 30 november. ‘We zien dat LOB een plek heeft gekregen in het onderwijs. Beleidsmaatregelen, zoals het wettelijk verankeren van LOB in het onderwijs van het vmbo en mbo en het opnemen van LOB in het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, hebben hier aan bijgedragen.’

Ambitie-agenda
Ondanks deze inspanningen zijn er ook nog mbo-scholen waarbij extra inspanningen ten aanzien van LOB nodig zijn. Om mbo-scholen te ondersteunen bij de verankering van LOB in hun onderwijsbeleid, hebben JOB en de MBO Raad – gesteund door het ministerie van OCW – een ambitie-agenda opgesteld. Voor het vo is een vergelijkbare agenda opgesteld: op basis van de verschillende behoeften vanuit student- en jongerenvertegenwoordigers en de verscheidenheid in de sectoren zelf, is gekozen voor een agenda per sector, met elk hun eigen accenten. De agenda’s beschrijven samen waar LOB op school aan dient te voldoen en de afspraken die gelden omtrent de studiekeuzecheck, een belangrijk onderdeel van LOB. Elke agenda beschrijft wat leerlingen en studenten mogen verwachten van hun instelling en vice versa, wat de school of instelling van hun leerlingen of studenten mag verwachten. Het ministerie van OCW heeft een faciliterende rol gehad in de gesprekken.

‘Goed op weg’
De ministers eindigen hun Kamerbrief als volgt: ‘We zijn goed op weg om LOB breed een belangrijke plek te geven in het onderwijs. De agenda’s die de sectorraden in samenwerking met de jongeren- en studentenorganisaties en decanenverenigingen hebben opgesteld helpen daarbij enorm. Met grote tevredenheid constateren wij dat zij zich gezamenlijk committeren aan de ambitie om tot een kwaliteitsverbetering van LOB en het studiekeuzeproces te komen. Het toont het belang aan dat deze partijen hechten aan het onderwerp en maakt inzichtelijk waar zij zich de komende jaren op willen richten. Het ministerie van OCW heeft vertrouwen in deze afspraken, ondersteunt de sectoren bij hun ambities en blijft betrokken bij de voortgang van de ambitieagenda’s.’

Download hier de ambitie-agenda LOB voor het mbo.
Lees hier de Kamerbrief over het ambitie-plan.

De cartoon is gemaakt door Erik Molkenboer, in opdracht van het toenmalige Stimuleringsproject LOB in het mbo.