Meer doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Het ontwerpbesluit dat de uitbreiding van de vakmanschapsroute en beroepsroute mogelijk maakt, is naar de Tweede Kamer gezonden. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf 1 november 2015 van kracht zijn, zodat scholen vanaf het schooljaar 2016/2017 de nieuwe leerroutes kunnen aanbieden.

Vanaf 2016 kunnen vmbo- en mbo-scholen samen extra doorlopende leerlijnen aanbieden. De Vakmanschapsroute – het vervolg op vm2 – wordt uitgebreid naar niveau 3. De route loopt vanaf het derde schooljaar in het vmbo en leidt op tot een diploma op mbo-niveau 2 of 3. De beroepsroute begint ook in het derde leerjaar van het vmbo, maar leidt op tot een niveau 4 mbo-diploma. Deze route is straks voor alle sectoren (dus niet meer uitsluitend techniek en landbouw) mogelijk.

Tijdwinst
De doorlopende leerroutes zijn aantrekkelijk voor leerlingen, omdat de doorstroming vmbo-mbo optimaal is. De mbo-route ligt hierdoor meer voor de hand dan die via het havo. Omdat het onderwijsproces doelmatiger georganiseerd kan worden, zal er vaak ook tijdwinst mogelijk zijn. Het mbo-2 diploma kan bijvoorbeeld in drie jaar in plaats van vier jaar gehaald worden (vanaf het derde schooljaar in het vmbo). De leerroutes kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en kunnen zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Eerder berichten wij al over de internetconsultatie voor het huidige besluit. Het besluit zelf is hier te vinden. De Tweede Kamer heeft in deze ‘voorhang’-procedure gelegenheid om vragen te stellen of wensen te uiten. Het besluit zou in werking moeten treden vanaf 1 november 2015.