Nationaal Groeifonds zet in op leven lang ontwikkelen

Een digitaal scholingsoverzicht en ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleiden: het Nationaal Groeifonds investeert tientallen miljoenen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

In de eerste ronde van het Nationaal Groei Fonds is het project ‘Versterking infrastructuur leven lang ontwikkelen’, ingediend door het ministerie van Onderwijs, in de prijzen gevallen. Voor het realiseren van een digitaal scholingsoverzicht en het aanbieden van ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleiden wordt in totaal 90 miljoen euro gereserveerd.

Scholingsoverzicht

De commissie die de voorstellen beoordeelt, onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem, is met name positief over het voorstel van een digitaal scholingsoverzicht. Uit een eerdere verkenning, uitgevoerd door Gijs de Vries, blijkt dat zo’n overzicht een stevige impuls kan leveren aan de groei van het onderwijs aan volwassenen. De commissie noemt het voorstel ‘interessant en innovatief’. Voor het voorstel is 45 miljoen euro beschikbaar.

Ontwikkeladviezen

Ook over het voorstel om ontwikkeladviezen specifiek voor praktisch geschoolden beschikbaar te stellen, is de commissie positief. Eerder is gebleken dat met name hoger opgeleiden gebruikmaken van de ontwikkeladviezen. Uit de pilot zou moeten blijken wat effectieve maatregelen zijn om praktisch geschoolden te motiveren om scholing te volgen. Om die reden adviseert de commissie om een beperkte pilot met ontwikkeladviezen te organiseren. Er komt 17 miljoen euro beschikbaar voor de adviezen en 28 miljoen euro voor de hieruit volgende scholing.

Flexibilisering aanbod

Niet alle elementen uit het voorstel voor leven lang ontwikkelen zijn gehonoreerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voorstel om mbo en hoger onderwijs te flexibiliseren, om het zo aantrekkelijker te maken voor werkenden. Volgens de commissie is onduidelijk waarom op dit moment veel werkenden kiezen voor opleidingen op de private markt. ‘Spelen daar kwesties rond bekostiging of rond concurrentie met private aanbieders? Of zijn er onvoldoende prikkels voor onderwijsinstellingen om zich ook te richten op een aantrekkelijk aanbod voor werkenden?’ Volgens de commissie hebben de indieners van het voorstel onvoldoende onderbouwd waarom flexibilisering van het aanbod de deelname aan onderwijs zou vergroten.

Groei

Het Nationaal Groei Fonds wil met publieke investeringen een structurele bijdrage leveren aan de economische groei van Nederland. Voor de investeringen zijn drie domeinen benoemd: ‘infrastructuur’, ‘kennisontwikkeling’ en ‘onderzoek & innovatie’. Voor een periode van vijf jaar is in totaal een bedrag van 5 miljard euro beschikbaar.

Lees hier de Kamerbrief over het Nationaal Groeifonds

Lees ook: Digitaal scholingsplatform leven lang ontwikkelen haalbaar