Nieuw kabinet wil beroepsonderwijs versterken

‘We versterken het beroepsonderwijs’, zo valt te lezen in het nieuwe coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Waar die versterking concreet uit bestaat, blijft vooralsnog onduidelijk.

Onderwijs is een belangrijk thema in het coalitieakkoord van de vier partijen die het kabinet Rutte-4 willen gaan vormen. De partijen zijn van plan miljarden extra aan onderwijs te besteden. Een groot deel van dit geld gaat naar de aanpak van het lerarentekort. Ook wordt kinderopvang voor veel ouders gratis. De paragraaf over het mbo is helaas wat beknopt. In zes punten hebben de coalitiepartijen hun ambities voor het mbo geformuleerd.

Stagediscriminatie

Conform de nieuwe bestuurscultuur is vooral vastgelegd wat de partijen willen realiseren, zonder in detail aan te geven hoe dat gebeurt. Zo is in het akkoord de ambitie opgenomen om stagediscriminatie uit te bannen. Over de manier waarop dit lastige probleem zou kunnen worden aangepakt, is echter niets te lezen. Wel wordt gesproken over een pact tussen overheid, scholen en bedrijven om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek krijgt met een passende vergoeding.

Bindend studieadvies

Een van de zes punten gaat over het bindend studieadvies, in 2017 ingevoerd in het mbo. In het akkoord is opgenomen dat de voor- en nadelen van dit studieadvies ‘zo snel mogelijk’ worden geëvalueerd. Op basis van die evaluatie willen de partijen specifiek kijken naar het bindende karakter van het advies. Bij dit punt is duidelijk de hand van Paul van Meenen (D66) zichtbaar. Het is al jaren een wens van D66 om het bindende karakter van het studieadvies los te laten. Voor het hbo wordt het studieadvies nu al gewijzigd: studenten die de norm na één jaar niet gehaald hebben, krijgen in het tweede jaar de kans alsnog voldoende punten te halen.

Leven lang leren

De passage over leven lang ontwikkelen zal voor velen een teleurstelling zijn. Het akkoord formuleert niet veel meer dan de ambitie om de mbo-scholen te versterken als plek waar volwassenen een leven lang kunnen leren. In de paragraaf over arbeidsmarktbeleid is verder te lezen dat de vier partijen toe willen naar een systeem van ‘leerrechten’. Een mooie ambitie, die de afgelopen jaren al door velen is geformuleerd. Op welke manier deze leerrechten moeten gaan functioneren blijft vooralsnog onduidelijk. Vanaf 2023 wordt hiervoor per jaar 125 miljoen euro gereserveerd. Bij eerdere verkenningen bleek dat voor een serieuze aanpak van leven lang ontwikkelen miljarden nodig zijn. Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen is dan ook teleurgesteld: ‘De financiële investeringen van het kabinet op dit punt hadden echt ambitieuzer gemogen’.

Gelijke behandeling

In het coalitieakkoord is verder de ambitie opgenomen om de gelijke behandeling van studenten uit mbo, hbo en universiteit te bevorderen. Ook willen de partijen meer ruimte geven aan mensen uit de praktijk voor gastlessen, een wens die in het verleden vaker door de VVD is geuit. Tot slot willen de partijen het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen stimuleren. Deze wens was ook al opgenomen in het vorige coalitieakkoord. Het blijkt echter lastig om studenten te stimuleren te laten kiezen voor tekortberoepen.

Lees hier het nieuwe coalitieakkoord

Lees ook: De kabinetsformatie: wat kan het mbo verwachten?