Nieuwe fase in strijd tegen schooluitval

De financiële beloning voor scholen die uitval terugdringen wordt door het nieuwe kabinet afgeschaft. Een verdere daling van de uitval moeten scholen realiseren door een ‘integrale aanpak voor alle minder zelfredzame jongeren’.

De strijd van de mbo-scholen tegen voortijdige schooluitval is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is sinds 2002 gedaald van ruim 70.000 naar een kleine 25.000. Het nieuwe kabinet heeft de ambitie om dit aantal verder te verlagen tot 20.000. Om dit te realiseren wordt een nieuwe koers ingezet. De financiële beloning voor individuele scholen die de uitval terugdringen vervalt. In plaats daarvan worden scholen gestimuleerd om samen met gemeenten een integrale aanpak te ontwikkelen voor ‘minder zelfredzame jongeren’.

Kwaliteitsagenda’s
Ondersteuning van deze jongeren is één van de drie landelijke speerpunten in de nieuwe kwaliteitsafspraken waarover minister Van Engelshoven onlangs met de MBO Raad een bestuursakkoord afsloot. Volgens deze afspraken, die vanaf 2019 van kracht worden, maakt iedere school een eigen kwaliteitsagenda. Scholen die erin slagen om goede afspraken te maken in de regio en op basis hiervan doelen realiseren kunnen aanspraak maken op een deel van de kwaliteitsgelden. In totaal gaat het om een jaarlijks bedrag van zo’n € 400 miljoen.

Doorstroom
Bij de ondersteuning van minder zelfredzame jongeren wil de minister vooral kijken naar de doorstroom van jongeren van de entreeopleiding naar niveau 2 en van niveau naar niveau 3. Het is bedoeling dat meer jongeren hogere niveaus behalen, omdat dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Exact hetzelfde doel werd overigens nagestreefd met de methodiek studiewaarde. Deze werkwijze werd onlangs afgeschaft, omdat deze voor scholen ondoorgrondelijk was. In de kwaliteitsagenda’s moeten de scholen dus ambities opnemen over een verbetering van de doorstroom van studenten.

Vakcertificaat
Verder is het kabinet vast van plan om jongeren die dreigen uit te vallen de mogelijkheid te geven hun onvoltooide studie af te ronden met een vakcertificaat. Zo’n certificaat is bedoeld als een deeldiploma, waarmee de student kan laten zien welke onderdelen van de opleiding hij of zij wel met goed gevolg afgerond heeft. Voor de zomer komt het kabinet met meer informatie over het vakcertificaat.

Lees ook: Aantal vroegtijdig schoolverlaters blijft dalen