Nieuwe referentieniveaus voor rekenen

De rekeneisen waar mbo-studenten aan moeten voldoen worden opnieuw geformuleerd. De scholen gaan gezamenlijk passende instellingsexamens maken. Het rekenexamen zelf moet ‘zo snel als mogelijk’ gaan meetellen voor het diploma. Dat zijn de hoofdlijnen van een nieuw rekenbeleid voor het mbo.

Het rekenbeleid in het mbo gaat op de schop. Het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en de NRTO (particuliere opleidingen) hebben afgesproken de rekeneisen opnieuw te formuleren. Voor ieder mbo-niveau, van entreeopleiding tot niveau 4, worden de vereiste rekenniveaus opnieuw vastgesteld. Uitgangspunt is dat deze niveaus ‘uitdagend en haalbaar’ zijn. Een groep experts gaat de komende tijd in opdracht van het ministerie hiermee aan de slag. Zij gebruiken de referentieniveaus van de commissie-Meijerink, in 2010 wettelijk vastgelegd, als basis.

Examens

Scholen gaan het rekenniveau van studenten meten met ‘passende instellingsexamens’. Een verkenner heeft de laatste tijd de wensen van scholen geïnventariseerd. Hieruit bleek dat scholen het belangrijk vinden dat examens vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Vandaar dat scholen een sterke voorkeur hebben voor gezamenlijk ontwikkelde examens. Ook willen scholen graag een digitaal examen. Het is de bedoeling dat scholen gezamenlijk, via een consortium, deze examens gaan ontwikkelen. Intentie is om de examens ‘zo snel als dit verantwoord is’ te laten meetellen voor het behalen van het diploma.

Vrijstellingen

Uit het onderzoek van de verkenner blijkt ook dat scholen het belangrijk vinden dat er veel ruimte is voor herkansingen en voor vrijstellingen. Studenten die goed kunnen rekenen zouden al in het begin van de studie hun rekenexamen moeten kunnen doen.

Intentieverklaring

De nieuwe afspraken over rekenen in het mbo zijn vastgelegd in een door het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en de NRTO ondertekende intentieverklaring. De scholen hebben toegezegd docenten te gaan trainen voor het nieuwe rekenbeleid. Het Kennispunt Taal en Rekenen MBO zal scholen ondersteunen met servicedocumenten.

Lees de brief van minister Van Engelshoven over de stand van zaken rekenen (vanaf pagina 5)

Lees ook: Van de politieke pot gerukt