Onderwijsbegroting: samenvatting in vijf punten

Deze week werd de onderwijsbegroting door de Tweede Kamer behandeld. Wat werd er zoal over het mbo gezegd? Een samenvatting met vijf voor het mbo relevante punten.

1. Geen titel voor mbo-studenten
Veel aandacht ging er vooraf uit naar het voorstel van Zihni Özdil (GroenLinks) om mbo-studenten recht te geven op een eigen titel. Hoewel het voorstel in eerste instantie op de sympathie kon rekenen van minister Van Engelshoven gaat het voorstel geen meerderheid krijgen. In het debat sloot Van Engelshoven zich aan bij de kritiek van Kamerleden die van mening waren dat mbo’ers geen meerwaarde zien in een titel: ‘Wij hebben geen titel nodig, want wij kunnen echt iets.’ Özdil diende nog wel een motie in, maar deze behaalt bij de stemming volgende week geen meerderheid.

2. Subsidie Praktijkleren blijft
De subsidieregeling Praktijkleren heeft inmiddels de sympathie van de volledige Tweede Kamer. Bij de Algemene Beschouwingen had Lodewijk Asscher (PvdA) al unanieme steun gekregen voor een motie om hiervoor in 2019 extra geld beschikbaar te stellen. Via een amendement van Kirsten van den Hul (PvdA) wordt het hiervoor benodigde geld nu ook formeel geregeld. Daarbovenop kwam het VVD-Kamerlid Judith Tielen nog met een motie om de regeling ook na 2019 in stand te houden. Minister Van Engelshoven ontraadde deze motie, omdat zij pas volgend jaar keuzes wil maken over de meerjarige begroting. Hoe dan ook blijft de subsidieregeling Praktijkleren voorlopig bestaan.

3. Bindend studieadvies niet afgeschaft
Het proefballonnetje dat minister Van Engelshoven bij de opening van het academisch studiejaar had opgelaten over het afschaffen van het bindend studieadvies spatte tijdens het debat snel uit elkaar. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil universiteiten en hogescholen de ruimte bieden zelf te bepalen hoe zij met het studieadvies omgaan. Een poging van Paul van Meenen (D66) om ook in het mbo het bindend studieadvies ter discussie te stellen, kreeg dan ook geen steun. Het bindend studieadvies, vorig jaar pas in het mbo geïntroduceerd, blijft dan ook voorlopig van kracht.

4. Rekenen: volgende week duidelijkheid?
Het is al vaker aangekondigd, maar er lijkt nu toch echt duidelijkheid te komen over de rekentoets in het mbo. Peter Kwint (SP) verwees in zijn bijdrage naar rekendocenten die voor de onmogelijke taak staan om studenten rekenles te geven, terwijl het examen niet meetelt voor het diploma. Volgens minister Slob komt er volgende week een brief naar de Tweede Kamer over de al vaak aangekondigde ‘tussenoplossing’. Volgens deze tijdelijke regeling zou het examen vanaf 2019 gaan meetellen.

5. Lerarenregister: discussie gaat door
Roelof Bisschop (SGP) laat geen gelegenheid voorbij gaan om ervoor te pleiten volledig te stoppen met het lerarenregister. Die discussie zal echter pas gevoerd worden als het rapport van Alexander Rinnooy Kan verschenen is. Tijdens het debat werd aangekondigd dat dit rapport nog deze maand (november) verschijnt. Een deel van de taken van de Onderwijscoöperatie, zoals het Leraren Ontwikkelfonds, gaat over naar het CAOP. Maar minister Slob wil ook middelen beschikbaar houden om straks te kunnen gebruiken voor een doorstart van het lerarenregister. Wordt vervolgd!

Op dinsdag 6 november stemt de Tweede Kamer over de amendementen en moties die tijdens de begrotingsbehandeling zijn ingediend.