Onderwijsbegroting: veel extra geld voor het mbo

Het kabinet trekt voor het mbo veel geld uit. Vanaf 2023 gaat er jaarlijks 350 miljoen extra naar het mbo. Waar kunnen scholen dit geld aan besteden?

Het is een puzzel om uit de Prinsjesdag-stukken te destilleren waar minister Dijkgraaf het extra budget voor het mbo aan mag besteden. Een groot deel van het extra geld gaat in ieder geval naar de bekostiging van mbo-studenten op niveau 2. Uit onderzoek van PWC bleek in 2021 dat mbo-scholen structureel te weinig geld ontvangen voor de niveau 2-opleidingen. Volgens PWC zou het gaan om een bedrag van misschien wel 150 miljoen euro per jaar. Het kabinet heeft ervoor gekozen de bekostiging voor niveau 2 inderdaad te verhogen met 150 miljoen euro. Daarmee volgt het kabinet dus het advies van PWC.

Nazorg

Veel extra geld gaat ook naar de nazorg van afgestudeerde mbo-studenten op niveau 2. Concreet zetten de mbo-scholen dit geld in om studenten na diplomering te blijven ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een uitstroomgesprek en coaching bij een eerste werkgever. De middelen die hiervoor beschikbaar komen, zo’n 25 miljoen euro, worden verdeeld over de scholen op basis van het aantal studenten dat een relatief grote kans op werkloosheid heeft.

Professionalisering

Een flinke som geld komt ook beschikbaar voor de professionalisering van mbo-docenten. Dit geld kunnen scholen onder andere besteden aan de kwaliteit van het onderwijs bij basisvaardigheden en burgerschap. Ook krijgen docenten meer tijd voor het ontwikkelen van het curriculum, wat bij kan dragen aan het terugdringen van de werkdruk. Ook werkt het kabinet aan vernieuwing van de afspraken over de ‘salarismix’, waarbij het doel is om docenten meer kansen te geven om door te stromen naar een hogere salarisschaal (LC of LD).

Discriminatie

Er komt ook geld beschikbaar voor het tegengaan van stagediscriminatie. Zoals bekend wil het kabinet dit fenomeen zelfs ‘uitbannen’. Met bedrijven en scholen wil het kabinet afspraken maken over ‘maatregelen die stagediscriminatie daadwerkelijk uitbannen’. Dit geld, het gaat in totaal om 5 miljoen euro op jaarbasis, kunnen scholen onder andere besteden aan de begeleiding van stagebegeleiders.

Onderzoek

Het kabinet wil de practoraten in het mbo fors extra ondersteunen. De komende tijd is er een jaarlijks budget beschikbaar van zo’n 25 miljoen euro. Practoraten richten zich op praktijkonderzoek. Er zijn al tientallen practoraten verbonden aan de mbo-scholen. Tot 2031 is het extra geld beschikbaar. Ook komt er via de Comeniusbeurzen extra geld beschikbaar voor onderzoek in het mbo. Het gaat om een jaarlijks budget van 5 miljoen euro.

Werkagenda

In de Onderwijsbegroting is ook nog aandacht voor de volgende onderwerpen:

– voortzetting van het excellentieonderwijs in het mbo
– een uitbreiding van de loopbaanoriëntatie in het mbo, ‘die vrij is van genderstereotiepe verwachtingen’
– een te ontwerpen monitor kansengelijkheid mbo
– een heroriëntatie op het onderwerp macrodoelmatigheid

Alle afspraken worden nog concreter gemaakt in de  ‘werkagenda’, die minister Dijkgraaf binnenkort met de scholen wil afsluiten.

Lees de Onderwijsbegroting 2023

Lees ook: Extra geld voor leerrechten gaat naar STAP-regeling

Foto: Martijn Beekman