Provincie Zeeland: impuls voor groen onderwijs

Vanuit de Regio Deal Zeeland stelt de provincie Zeeland 500.000 euro beschikbaar voor het project ‘Samenwerking in de Groene Delta’. Het plan moet voor een verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland zorgen.

De groene sector is volop in ontwikkeling, ook in Zeeland. Technologische vernieuwingen als aquacultuur, precisielandbouw en gebruik van drones bieden tal van nieuwe mogelijkheden. In economisch opzicht zorgen innovatieve ideeën, nieuwe producten en biodiversiteit voor nieuwe mogelijkheden tot samenwerking in de sector. Hiermee groeit ook de behoefte aan goedopgeleide krachten. Het is belangrijk dat docenten, leerlingen en studenten nieuwe competenties en skills ontwikkelen, zodat er een goede aansluiting is tussen opleiding en de groene praktijk. Het project Samenwerking in de Groene Delta voorziet in die behoefte.

Regio Deal

Het plan is opgesteld in het kader van de Regio Deal Zeeland, een convenant dat de Provincie Zeeland een jaar geleden sloot met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken om fors te investeren in een aantrekkelijk woon- en werkklimaat en het vestigingsklimaat in Zeeland. Groen onderwijs is één van de in totaal 13 projecten van de Regio Deal Zeeland. De impuls die nu gegeven wordt aan het groene onderwijs, zal zorgen voor innovaties in de hele sector.

Crossovers

Aandachtspunten binnen het project Samenwerking in de Groene Delta zijn doorlopende leerlijnen, een gezamenlijke onderzoekskalender en een excellentieprogramma. In de inmiddels opgestarte ontwikkelfase is het onderwijs daadwerkelijk aan de slag met vernieuwing. Zo onderzoeken Scalda en de vo-scholengroep Pontes mogelijke crossovers met opleidingen in andere richtingen, zoals Horeca, Economie en Techniek. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en brancheorganisaties. De samenwerking in de onderwijskolom (vmbo-mbo-hbo) krijgt verder onder andere vorm met het onderzoeken van de mogelijkheden voor één of meer associate degrees.