Ruimte voor bedrijfsscholen?

Minister Bussemaker gaat een experiment starten met door het Rijk bekostigde bedrijfsscholen. Dat zegde de minister toe tijdens een Algemeen Overleg over de toekomst van het mbo.

Op dit moment moeten bedrijfsscholen een formele samenwerking met een mbo-school hebben om voor bekostiging in aanmerking te komen. De bekostiging loopt dan ook altijd via de school. Volgens Anne-Wil Lucas (VVD) is het beter als bedrijfsscholen rechtstreeks gefinancierd worden. Zij verwijst daarbij naar het voorbeeld van De Vries Scheepsbouw uit Makkum, winnaar van de prijs ‘beste leerbedrijf’. Dit bedrijf leidt met succes jongeren op tot een mbo-diploma, zonder dat de jongeren ooit op de gelieerde mbo-school komen. Minister Bussemaker wil graag een pilot starten, maar waarschuwt wel voor het gevaar dat bedrijfsscholen in tijden van laagconjunctuur in de problemen kunnen komen.

Voodoo
Tijdens het Algemeen Overleg over de toekomst van het mbo was er lof en kritiek voor minister Bussemaker. Complimenten kreeg de minister van Lucas (VVD), die constateerde dat de minister met haar brief over responsief mbo laat zien echte veranderingen te willen doorvoeren. Tjitske Siderius (SP) was positief over het extra geld dat naar het mbo gaat in het kader van de kwaliteitsafspraken. De SP ziet echter geen heil in het beleid om via prestatiebeloning scholen te prikkelen. Ook Paul van Meenen (D66) vreest dat de mbo-scholen te maken krijgen met een stapeling van prikkels. Het gaat dan niet alleen om voortijdig schoolverlaten, maar ook om studiewaarde en arbeidsmarktsucces. Hij noemde het beleid van prestatieprikkels een vorm van voodoo of dr Bibber.

Extra geld
In haar repliek gaf minister Bussemaker gaf aan dat het bij het resultaatafhankelijke deel van de bekostiging slechts om een zeer klein percentage van de totale bekostiging gaat. Ervaringen bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten hebben juist laten zien dat gerichte prikkels effect hebben. Dat is ook de reden dat er voor arbeidsmarktsucces geen prikkel komt. Bovendien gaat het bij de resultaatafhankelijke financiering om extra toegevoegde middelen.

Praktijkleren
Veel Kamerleden maken zich zorgen over het teruglopend aantal bbl-trajecten en stageplekken. De minister zegde toe met een langetermijnvisie te komen op de toekomst van het praktijkleren. Zij vraag de SER een advies hierover.

Kijk voor een uitgebreid verslag van het overleg hier.