Scholen investeren fors in kwaliteit

De mbo-scholen zetten de komende jaren stevig in op kwaliteitsverbetering. Dat blijkt uit de startrapportage Kwaliteit in het mbo van het programmamanagement MBO in Bedrijf.

De afgelopen tijd heeft het ministerie van Onderwijs met alle mbo-scholen afzonderlijke afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Iedere school heeft hiertoe een eigen ‘kwaliteitsplan’ gemaakt. In het plan geeft de school aan op welke terreinen men wil gaan werken aan kwaliteitsverbetering. Op basis van deze plannen ontvangen de mbo-scholen de komende jaren extra geld.

Thema’s
Uit de startrapportage Kwaliteit in het mbo van MBO in Bedrijf blijkt dat de meeste scholen zich wat de thema’s betreft grotendeels aansluiten bij de door de minister gesuggereerde onderwerpen: voortijdig schoolverlaten, beroepspraktijkvorming, professionalisering, taal- en rekenonderwijs, studiewaarde en excellentie. Slechts enkele scholen hebben eigen thema’s toegevoegd zoals de inzet van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs en het bevorderen van ondernemerschap. MBO in Bedrijf spreekt in de rapportage de verwachting uit dat de scholen bij de actualisatie van de kwaliteitsplannen ook aandacht besteden aan nieuwe thema’s, zoals die bijvoorbeeld zijn benoemd in de beleidsbrieven Ruim baan voor vakmanschap (juni 2014) en Een responsief mbo (september 2015).

Beroepspraktijkvorming
De rapportage Kwaliteit in het mbo geeft een generiek beeld van de door de scholen opgestelde kwaliteitsplannen. Het algemene oordeel is positief: de scholen zetten stevig in op kwaliteitsverbetering. Opvallend vinden de rapporteurs de geringe aandacht voor het thema beroepspraktijkvorming. ‘Er worden weinig concrete doelstellingen of beoogde resultaten uitgewerkt’, zo valt te lezen in de rapportage. MBO in Bedrijf heeft dan ook een duidelijk advies: ‘Het is naar ons oordeel noodzakelijk dat de scholen de komende jaren het thema integraal onder de loep nemen en inzetten op een grondige aanpak van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.’

De rapportage ‘Kwaliteit in het mbo – Startrapportage’ is te vinden op www.mboinbedrijf.nl