Steeds minder draagvlak voor lerarenregister

De sectorraden in het onderwijs – PO Raad, VO Raad en MBO Raad – maken zich grote zorgen over de manier waarop het lerarenregister vorm krijgt. In een brief vragen zij minister Slob om een heroverweging.

In hun brief verwijzen de sectorraden naar de passage in het regeerakkoord waarin gesteld wordt dat draagvlak onder docenten een ‘harde voorwaarde’ is voor de verdere ontwikkeling van het register. Volgens de werkgeversorganisaties moet het register ook op draagvlak onder werkgevers kunnen rekenen. ‘Het bevoegd gezag van de scholen is en blijft eindverantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de kwaliteit van het onderwijs inclusief de kwaliteit van individuele leraren en teams. Dat vraagt om meer dan een gezonde dialoog tussen de werkgevers en de vertegenwoordigers van de beroepsgroep die het lerarenregister verder vormgeven’, zo waarschuwen de werkgeversorganisaties.

Heroverweging
Volgens de werkgevers dreigt het register een ‘technisch-bureaucratische exercitie’ te worden. Zij sluiten zich daarmee aan de recente kritiek van de Onderwijsraad. De sectorraden vragen de minister om tot een heroverweging te komen: ‘Wil het nieuwe kabinet een succesvol lerarenregister, dan moet het geïmplementeerd worden met een sterk en breed draagvlak onder scholen en leraren.’ Ook de Tweede Kamer heeft Slob onlangs gevraagd met een reactie op het advies van de Onderwijsraad te komen.

Kwartiermaker
Ondertussen verkeert de uitvoerder van het lerarenregister, de Onderwijscoöperatie, in crisis. Onlangs is in de persoon van Arnold Braak een kwartiermaker aangesteld. Zijn belangrijkste taak is om in beeld te brengen wat er nodig is om de Onderwijscoöperatie echt ‘van, voor en door docenten’ te maken. Braak is vorige week zijn werkzaamheden begonnen.

Deelnemersvergadering
Met de werkzaamheden van de verkozen vertegenwoordiging van leraren – de afvaardiging van de deelnemersvergadering – wil het ook nog niet echt vlotten. Vorige week vond – bijna twee maanden na de verkiezingsuitslag – een eerste kennismakingsbijeenkomst plaats. Komende week is het gezelschap van 24 leraren uitgenodigd voor een gesprek met minister Slob op het ministerie van Onderwijs. De minister zal dan een goed beeld kunnen krijgen van het draagvlak onder leraren. Eén van de eerste taken van het registerparlement is het vaststellen van de herregistratiecriteria. Omdat er veel onenigheid is over deze criteria, heeft het opstellen van criteria vertraging opgelopen.

Lees ook: Kritiek op lerarenregister zwelt aan