Veel aandacht voor scholing in crisispakket

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden zet het kabinet stevig in op scholing en ontwikkeling. Er komt ongeveer 230 miljoen euro beschikbaar om allerlei vormen van scholing te stimuleren, waaronder ook praktijkleren in het mbo.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor arbeidsmarkt en economie. In sommige sectoren zullen de gevolgen misschien wel een blijvend karakter hebben. Veel werknemers zullen daardoor aangewezen zijn op omscholing, zo verwacht het kabinet. Om mensen hierbij te ondersteunen trekt het kabinet veel geld uit. Dit geld gaat enerzijds naar rechtstreekse inkomensondersteuning, via de NOW-regeling en de Tozo. Anderzijds komt er ook veel geld beschikbaar om mensen te ondersteunen bij de aanpassing aan de veranderde arbeidsmarkt.

Mobiliteitsteams

Via regionale mobiliteitsteams wil het kabinet mensen die hun werk dreigen te verliezen zo goed mogelijk ondersteunen.  Bij deze mobiliteitsteams zijn naast zijn UWV, gemeenten, werkgevers en sociale partners ook de mbo-scholen betrokken. De teams kunnen ondersteunen bij het aanbieden van ontwikkeladviezen en allerlei vormen van bij- of omscholing. Het praktijkleren in het mbo wordt hierbij expliciet door het kabinet genoemd. Adnan Tekin, de nieuwe voorzitter van de MBO Raad, is hier blij mee: ‘Afgelopen zomer hebben we ons met de NRTO, UWV en SBB sterk gemaakt voor praktijkleren. Het zijn namelijk met name mbo’ers die nu op de arbeidsmarkt de gevolgen van de crisis merken.’ Tekin is ook blij met de regionale aanpak: ‘In de regio is het mbo een belangrijke partner voor regulier onderwijs. Het is belangrijk dat de scholen snel met gemeenten en UWV om de tafel kunnen om voor iedereen die zich wil laten om- of bijscholen maatwerk te kunnen bieden.’

Leven lang leren

Volgens Tekin kan de coronacrisis een stevige impuls geven aan leven lang ontwikkelen: ‘Door de coronacrisis komen nu substantiële financiële middelen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen. Over de noodzaak daarvan zijn we het natuurlijk al lang met elkaar eens. Door de crisis kunnen we leven lang ontwikkelen en het maatwerk dat daarvoor nodig is versnellen. Tegelijk kijken we ook naar verduurzaming van leven lang ontwikkelen via leerrechten voor iedere Nederlander, samen met sociale partners, de NRTO, de VH en de VSNU.’