Verbeterplan bpv moet kwaliteit stages verhogen

De komende maanden maken alle mbo-scholen concrete plannen om de kwaliteit van hun beroepspraktijkvorming te verbeteren. Scholen die hun bpv daadwerkelijk verbeteren, worden de komende jaren financieel beloond.

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsafspraken mbo. In het met de scholen afgesloten Bestuursakkoord (2014) was de afspraak gemaakt dat scholen vanaf 2017 beloond zouden worden voor verbetering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Vanaf 2017 is hier jaarlijks zo’n € 60 miljoen voor beschikbaar. Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van deze extra middelen was de ontwikkeling van een betrouwbare monitor. De ontwikkeling van deze bpv-monitor verloopt al langer problematisch, nu trekt de minister de conclusie dat het ontwikkelen van een monitor ‘niet mogelijk’ is.

Alternatief
Als alternatief voor de bpv-monitor wordt nu voorgesteld om scholen zelf concrete verbeterplannen te laten maken. Deze zomer moeten alle scholen zo’n verbeterplan hebben ingediend bij het ministerie. Het verbeterplan bpv is een aanscherping en verdieping van het hoofdstuk over bpv in het vorig jaar ingediende kwaliteitsplan.

Analyse
Het plan bestaat in de eerste plaats uit een analyse van de huidige stand van zaken: wat zijn de goede en zwakke elementen van de beroepspraktijkvorming? Vervolgens bevat het plan concrete doelstellingen: welke resultaten wil de school bereiken als het gaat om het verbeteren van de bpv? Ten derde geeft het plan inzicht in de maatregelen die de school gaat nemen om de resultaten te behalen.

Indicatoren
Om kwaliteitsverbetering zo objectief mogelijk in beeld te brengen, kiest iedere school een aantal indicatoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om tevredenheidsonderzoeken. Op dit moment experimenteert zowel de SBB als de MBO Raad met tevredenheidsonderzoeken onder respectievelijk leerbedrijven, studenten en stagebegeleiders.

MBO in Bedrijf
De verbeterplannen bvp zullen beoordeeld worden door MBO in Bedrijf, de organisatie die ook de kwaliteitsplannen beoordeelt. MBO in Bedrijf zal ook in 2017 en 2018 de door de scholen in te dienen voortgangsrapportages beoordelen. Het is de bedoeling dat binnenkort voor mbo-scholen een handreiking beschikbaar komt die scholen helpt bij het opstellen van het verbeterplan.