Alle mbo-scholen dienen excellentieplan in

Alle mbo-scholen hebben hun kwaliteitsplan ingediend voor de deadline van 1 mei. In al deze plannen is ook apart aandacht voor het thema excellentie.

In het kwaliteitsplan geven de scholen aan op welke manier zij de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Het kan daarbij gaan om thema’s als professionalisering, de kwaliteit van de stages en het bestrijden van schooluitval. Ieder plan bevat onder andere een beschrijving van de uitgangssituatie, de concrete doelen en de wijze waarop de resultaten bereikt gaan worden. Voor de realisatie van de kwaliteitsdoelen is de komende jaren veel extra geld beschikbaar.

Excellentie
Alle scholen hebben ervoor gekozen ook aandacht te besteden aan het thema excellentie. Dat kan via een aparte excellentieplan of via een paragraaf in het kwaliteitsplan. De excellentieplannen richten zich onder andere op de meester-gezelroute, vakwedstrijden en internationalisering. Ook is er aandacht voor ondernemerschap, vakinhoudelijke verdieping en vakoverstijgende modules. De plannen borduren soms voort op reeds bestaande trajecten, maar zijn soms ook helemaal nieuw. De plannen richten zich op meerdere mbo-niveaus en tal van branches.

Beoordeling
MBO in Bedrijf beoordeelt de komende tijd de kwaliteits- en excellentieplannen. Begin juli 2015 krijgen alle scholen een reactie op hun excellentieplan. Scholen met een goedgekeurd plan voor excellentie komen in aanmerking voor de extra middelen voor excellentie. In de periode 2015-2018 is er jaarlijks ongeveer € 25 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van excellentie in het mbo. De beoordeling van het kwaliteitsplan vindt plaats voor 1 september 2015.