Branchecode goed bestuur mbo aangepast

Sinds 1 januari 2019 is de Branchecode goed bestuur mbo aangepast. De wijzigingen hebben met name betrekking op het tegengaan van belangenverstrengeling bij nevenfuncties.

Volgens de aangepaste branchecode kan er bijvoorbeeld sprake zijn van belangenverstrengeling als een bestuurder van een mbo-school ook tegelijkertijd toezichthouder is op een andere mbo-school. Ook wordt een bestuurder of toezichthouder niet geacht lid te zijn van een door de overheid ingestelde organisatie die uitspraken doet over mbo-scholen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de Commissie Macrodoelmatigheid MBO of de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO.

Klachtencommissie
Het mbo kent sinds 2014 een branchecode voor goed bestuur. Deze code gaat onder andere in op de verantwoordelijkheden van colleges van bestuur en leden van raden van toezicht. De MBO Raad vraagt scholen die lid zijn de code na te leven. Er is een aparte klachtencommissie die zich over problematische situaties kan buigen. Als een bestuurder zonder goede reden weigert de code te volgen kan in het uiterste geval het lidmaatschap van de MBO Raad beëindigd worden.

Lees hier de aangepaste branchecode

Lees ook: Bestuur in mbo beter, maar nog niet genoeg