Burgerschapsvorming in het mbo blijft belangrijk

Het mbo moet meer aandacht besteden aan het kritische denkvermogen van leerlingen. Dat schrijft minister Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer over burgerschapsvorming.

‘Juist in een samenleving als de onze met alle diversiteit van opvattingen en culturen is het van groot belang dat burgers de kernwaarden van onze democratische rechtsstaat onderschrijven en voelen dat zij kunnen en mogen deelnemen aan de samenleving en met anderen de dialoog aan kunnen gaan’, zo schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer. Het besluit past in de Agenda Integratie, waarvoor het kabinet maatregelen uitvoert die ‘de verinnerlijking stimuleren van de kernwaarden die ten grondslag liggen aan de Nederlandse samenleving.’

Kritisch denken
De beoogde versterking van de burgschapsvorming geldt voor alle onderwijssectoren. Binnen het mbo gaat de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van kritisch denkvermogen. Vooral op mbo 1- en 2-niveau. ‘Juist in mbo 1 en 2 is goed onderwijs op dit terrein van belang omdat studenten hierin vaak een achterstand hebben en het onderwijs hier dus nog meer en beter het verschil kan maken’, aldus de minister. Daarin is ook een grote rol weggelegd voor de lerarenopleidingen. Veel mbo-docenten voelen zich onvoldoende toegerust om over gevoelige maatschappelijke onderwerpen een open dialoog aan te gaan met leerlingen. ‘Wij hebben grote waardering voor alle leraren die in de afgelopen periode hun klassen hebben begeleid bij het gesprek over terreur, vrijheid van meningsuiting en de betekenis van de democratische rechtsstaat in de huidige Nederlandse samenleving’, schrijft de minister.

Methode
Op dit moment is een aantal lerarenopleidingen betrokken bij de ontwikkeling van lesmateriaal om leraren in opleiding beter toe te rusten om burgerschapsthema’s te behandelen in de klas. Ook is de methode ‘De Maatschappij dat ben jij’ ontwikkeld. Deze methode wil jongeren stimuleren tot sociale zelfredzame burgers met een goed beeld van hun rol in de samenleving. De verwachting is dat komend schooljaar ruim 20.000 jongeren van verschillende mbo-opleidingen gebruik maken van deze methode voor burgerschapsonderwijs.