Code Goed Bestuur: scholen moeten meer samenwerken

Niet concurrentie maar samenwerking moet centraal staan in de verhouding tussen mbo-scholen. Bij onderlinge meningsverschillen gaan scholen onderling eerst het goede gesprek aan. Dat staat in de nieuwe code ‘Goed bestuur in het mbo’ van de MBO Raad.

De code wil een houvast zijn voor iedereen die betrokken is bij het bestuur van mbo-scholen. Het gaat daarbij niet alleen om bestuurders en toezichthouders, maar ook om docenten en studenten. Volgens de code moeten bij het bestuur van mbo-scholen vijf waarden centraal staan: verantwoordelijkheid, samenwerking, integriteit, openheid en lef.

Samenwerking

Bij de waarde ‘samenwerking’ wordt gesteld dat scholen bij het aanbod van opleidingen primair het algemeen belang in het oog dienen te houden. Waar vroeger nog wel eens gesproken werd van ‘gezonde concurrentie’ tussen scholen, wordt nu gesteld dat besluiten van een school geen grote nadelige gevolgen mogen hebben voor andere scholen. ‘Dit vraagt een andere manier van denken’, zo valt te lezen in de code. Besturen worden geacht de samenwerking op een hoger niveau te brengen. Bij meningsverschillen zijn bestuurders verplicht om eerst met elkaar en andere belanghebbenden het gesprek aan te gaan, ‘op een constructieve en oplossingsgerichte wijze’.

Tegenspraak

De code roept bestuurders op actief invulling te geven aan de waarde ‘openheid’. Scholen moeten actief informatie verstrekken over hun doelstellingen en bereikte resultaten. Bestuurders stimuleren belanghebbenden mee te denken over de koers van de school. Het gaat daarbij niet alleen om externe partners als werkgevers en lokale overheden, maar ook om de interne belanghebbenden als de Ondernemingsraad en de Studentenraad. De code moet ook ‘op de werkvloer’ gaan leven. Volgens de waarde ‘Lef’ zijn bestuurders bereid om actief tegenspraak te organiseren. Uit de evaluatie van de vorige code Goed Bestuur bleek dat er op het terrein van de medezeggenschap binnen het mbo nog verbeteringen mogelijk zijn.

Lees hier de nieuwe code Goed Bestuur. Bekijk hier de versie van 2009 en die van 2014.

Lees ook: Bestuur in mbo beter, maar nog niet goed genoeg