De zes taken van de docent mbo

Welke taken zijn kenmerkend voor het beroep docent mbo? In een nieuw ‘kwalificatiedossier’ zijn zes taken op een rij gezet.

De uitgave ‘Het kwalificatiedossier van de docent mbo’ is met name bedoeld voor scholen die mbo-docenten opleiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lerarenopleidingen, maar ook aan de diverse pedaogische-didactische trajecten. Het kenmerkende van alle beroepsopleidingen is dat de docenten niet voor afzonderlijke vakken opleiden, maar voor een beroep. Alle docenten in het mbo werken vanuit de context van het beroep en de sector waarvoor zij hun studenten opleiden. Zij moeten dus kennis hebben van de sector waarvoor zij studenten opleiden. Bovendien werken ze altijd in een team, waarin wordt samengewerkt, afgestemd en ervaringen worden gedeeld.

Zes taken
In het kwalificatiedossier, dat is opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroep zelf, worden zes taken onderscheiden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het ontwikkelen en uitvoeren van een onderwijsprogramma, maar ook om de betrokkenheid bij de beroepspraktijkvorming. Bij iedere taak worden de benodigde vakkennis en vaardigheden beschreven.

Deeltaken
Daarnaast worden per taak ook nog deeltaken omschreven met de concrete resultaten. Bij de taak ‘De docent is actief betrokken bij de beroepspraktijkvorming’ (taak 5) gelden bijvoorbeeld als deeltaken de voorbereiding van de beroepspraktijkvorming, de begeleiding binnen en buiten de school en de taak om via praktijkbezoeken als docent kennis van het beroepenveld te onderhouden.

De volledige publicatie is hier te vinden.