Steun voor aanpak leven lang leren

De Tweede Kamer steunt de aanpak van minister Bussemaker voor het ‘leven lang leren’. De komende tijd vinden diverse experimenten en pilots plaats.

Het debat vond plaats naar aanleiding van de brief brief die het kabinet in oktober naar de Tweede Kamer stuurde.

Volgens Anne-Wil Lucas (VVD) kan het bekostigde onderwijs veel leren van het private onderwijs. Het is goed dat er eindelijk een start wordt gemaakt met een experiment voor vraagfinanciering in het hbo, wat Lucas betreft zou dit ook in het mbo mogen. Volgens Lucas kan het bekostigde onderwijs veel leren van het private onderwijs. Zij pleit voor een gelijk speelveld; private aanbieders moeten echt kunnen concurreren met het gesubsidieerde onderwijs. De Vereniging Hoge Scholen moet niet langer de hakken in het zand zetten.

Lippendienst
Paul van Meenen (D66) steunt de experimenten met vraagfinanciering in het hbo. Het mag wel wat sneller, vindt D66: ‘Het moet geen leven lang lippendienst worden’. Ook in het mbo zou modularisering volgens Van Meenen neen goed idee zijn.

Gelijk speelveld
Ook Harm Beertema (PVV) komt op voor de private markt. Waarom beschermt het kabinet het bekostigde onderwijs zo sterk? Er is geen sprake van een gelijk speelveld. Het private onderwijs levert een enorme bijdrage aan het beroepsonderwijs in Nederland. Het private onderwijs verdient veel waardering hiervoor. Deeltijdonderwijs voor volwassenen zou het beste overgelaten kunnen worden aan de private onderwijsaanbieders.

Rekentoets
Michel Rog (CDA) steunt eveneens de experimenten met vraagfinanciering. Een gelijk speelveld tussen publieke en private aanbieders is cruciaal. Spoedige verbreding naar het mbo zou een goede zaak zijn. De rekentoets zou voor deeltijdopleidingen niet altijd verplicht moeten zijn.

Zweden
Mohammed Mohandis (PvdA) is minder enthousiast over de private onderwijsaanbieders. Hij is juist blij dat het bekostigde onderwijs meer ruimte krijgt om via pilots deeltijdonderwijs aan te bieden. Ook private aanbieders moeten zich aan randvoorwaarden houden. Hij verwijst naar goede voorbeelden uit Scandinavië.

Ontwikkeling
Volgens Jasper van Dijk (SP) gaat het bij leven lang leren niet alleen om een leven lang productief zijn, maar ook om een leven lang ontwikkelen. De SP is wel blij met het experiment flexibilisering. Van Dijk waarschuwt echter voor de gevolgen van de vraagfinanciering. Onderwijsinstellingen hebben dan geen zekerheid meer over hun budgetten. De SP is sterk tegen het door de Vereniging Hogescholen geïntroduceerde idee van een diplomabonus.

Stapjes
Jesse Klaver (GroenLinks) is blij met de stapjes die gezet worden, maar mist een stip aan de horizon. Wat is de ambitie van het kabinet? Wat kunnen werkgevers en werknemers zelf doen aan bijscholing? Wat kunnen de O&O-fondsen betekenen?

Middenweg
Minister Bussemaker kiest voor de middenweg tussen de extreme posities van Beertema en Van Dijk. Ze wil een gelijk speelveld creëren tussen publieke en private aanbieders. Het bekostigd onderwijs krijgt meer ruimte om flexibel onderwijs aan te bieden, het private onderwijs kan gebruikmaken van het experiment vraagfinanciering. Uitbreiding van de experimenten naar andere sectoren is zeker mogelijk, maar wel pas op termijn. De voorzichtige aanpak van de minister krijgt steun van de Kamer.