Dossier Macrodoelmatigheid

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Macrodoelmatigheid in het mbo van kracht. De wet beoogt de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en een doelmatige spreiding van opleidingen te stimuleren. De verantwoordelijkheid voor beide zaken wordt primair bij scholen gelegd, maar de minister krijgt de bevoegdheid om in te grijpen als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen.