Meer duidelijkheid over inspectieoordeel ‘zeer zwak’

Nieuwe spelregels maken duidelijk wanneer de inspectie het oordeel ‘zeer zwak’ aan een mbo-school mag geven. Voortaan kan de inspectie dat alleen maar doen als de school zowel een onvoldoende scoort op studiesucces als op een andere kwaliteitseis.

Tot nu toe kon de inspectie een mbo-school als ‘zeer zwak’ betitelen als er volgens de inspectie sprake was van onvoldoende onderwijskwaliteit. Op initiatief van de Kamerleden Bisschop en Van Meenen zijn de spelregels aangescherpt. Voortaan moet de school ook onvoldoende scoren op het punt ‘studiesucces’. De gedachte hierachter is dat het de primaire opdracht van de school is om studenten naar een diploma te begeleiden. Het criterium ‘studiesucces’ geeft aan in hoeverre een school hierin slaagt. Met het voorstel is het niet langer mogelijk om een mbo-school de kwalificatie ‘zeer zwak’ te geven als deze school wat studiesucces een voldoende scoort.

Rechtszekerheid

Het voorstel geeft scholen meer rechtszekerheid. Het is nu preciezer vastgelegd wanneer de inspectie een school ‘zeer zwak’ mag noemen. Zo nodig kan de school het oordeel van de inspectie bij de rechter laten toetsen. Deze kan dan kijken of er inderdaad sprake is van onvoldoende studiesucces of onderwijskwaliteit.

Studiesucces

Het studiesucces van een school hangt dus samen met de verstrekte diploma’s. Er is sprake van succes als een student de opleiding afrondt met een diploma. Bij het meten van het studiesucces kijkt de inspectie naar drie scores. Het jaarresultaat laat zien hoeveel diploma’s een school in een studiejaar afgeeft. Het diplomaresultaat laat over een langere periode zien hoeveel studenten de opleiding afronden met een diploma. Het startersresultaat ten slotte geeft aan wat de situatie is van nieuwe studenten na één jaar. Deze drie scores bepalen gezamenlijk genuanceerd het studiesucces.

Invoering

De nieuwe werkwijze gaat – als de Tweede of Eerste Kamer geen bezwaar maakt – in vanaf het komend studiejaar. In een zogenaamde ‘voorhangprocedure’ krijgen de beide Kamers de gelegenheid bezwaar te maken. Als dit niet gebeurt, wordt het Uitvoeringsbesluit WEB vanaf 1 augustus 2022 gewijzigd.