‘Geef mbo-scholen grotere rol bij leerwerkloketten’

De leerwerkloketten die in 35 arbeidsmarktregio’s werken en leren met elkaar verbinden hebben te weinig budget om hun opdracht uit te voeren. Bovendien zou het goed zijn als mbo-scholen een grotere rol gaan spelen bij de strategie van de loketten. Dat blijkt uit een door onderzoeksbureau Regioplan uitgevoerde evaluatie.

Sinds 2005 kent iedere arbeidsmarktregio in Nederland een leerwerkloket. Deze loketten hebben de ambitie om op regionaal niveau leren en werken met elkaar te verbinden. Als spin in het web kan het leerwerkloket de samenwerking bevorderen tussen alle partijen die in de regio betrokken zijn bij leven lang ontwikkelen. Belangrijke spelers daarbij zijn onder andere de gemeente, het UWV, de werkgevers en het onderwijs.

Beperkt budget

Uit de door onderzoeksbureau Regioplan en ECBO uitgevoerde evaluatie blijkt enerzijds dat het belang van de leerwerkloketten groot is. Als onafhankelijke aanjager en verbinder kunnen zij op regionaal niveau een cruciale rol spelen. Dat is extra belangrijk nu steeds meer sectoren kampen met personeelstekorten. In schril contrast met het belang van deze opdracht, staat het beperkte budget van de loketten. Vanuit het Rijk bedraagt het jaarlijkse budget slechts 4,5 miljoen euro. De dienstverlening is dan ook volgens de evaluatie in absolute aantallen klein. Onderzoeker Bart Kleine Deters (ECBO): ‘De taakopvatting van leerwerkloketten is breed. Door hun beperkte omvang is het lastig om hun taak in de praktijk te brengen.’

Dubbeling

Volgens het rapport is de bekendheid van de leerwerkloketten beperkt. Dit hangt ook samen met het geringe budget. De loketten zijn zelfs terughoudend met publiciteit, omdat ze bang zijn voor een te grote toeloop van klanten! Een complicerende factor vormt de komst van de in 2020 opgerichte Regionale Mobiliteitsteams. Deze teams helpen werknemers die hun baan dreigen te verliezen door corona bij het vinden van nieuw werk. Volgens de evaluatie is hier sprake van een onnodige dubbeling van activiteiten: dit werk had ook door de leerwerkloketten gedaan kunnen worden.

Mbo-scholen

Volgens de evaluatie ligt het voor de hand de financiering van de leerwerkloketten te verhogen. Daarnaast zou het goed zijn als de rol van mbo-scholen groter zou worden. Zo zou het goed zijn als in het landelijk team van de leerwerkloketten ook professionals van mbo-scholen zouden worden opgenomen. De visie van de mbo-scholen, en die van gemeenten, zou nu te weinig vertegenwoordigd zijn. Tot slot zou het goed zijn als er een einde komt aan de versnippering op regionaal niveau. Het naast elkaar bestaan van regionale mobiliteitsteams en leerwerkloketten is niet doelmatig.

Lees hier het evaluatierapport

Lees ook: Regionale mobiliteitsteams in heel Nederland van start