Grote verschillen in aanpak passend onderwijs

Mbo-scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan met passend onderwijs. Dat blijkt uit een evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in opdracht van OCW. Opvallend is de tweedeling in aanpak onder de mbo-scholen.

Aan de ene kant staan de mbo-scholen die het budget voor Passend Onderwijs toekennen aan een afgebakende doelgroep. Het gaat dan om leerlingen met bijvoorbeeld adhd of autisme. Dit is in feite de groep die tot 2014 beschikking had over het zogenaamde rugzakje. Leerlingen die om een andere reden extra ondersteuning nodig hebben, zoals jongeren in een moeilijke thuissituatie, worden op andere wijze geholpen. Vaak zijn het de grotere mbo-instellingen (10.000 + leerlingen) die deze aanpak hanteren.

Inzetten op kwaliteit
Aan de andere kant staan de vakopleidingen, agrarische opleidingscentra en kleinere regionale opleidingscentra. Deze scholen kiezen volgens het onderzoek voor een meer vrije toepassing van Passend Onderwijs. Per leerling bekijken deze scholen wie extra ondersteuning nodig heeft. De onderwijsteams worden op deze scholen niet zozeer getraind in het omgaan met beperkingen, maar het inzetten op onderwijskwaliteit en begeleiding van álle studenten.

Pragmatisch
In het onderzoek komt naar voren dat scholen die voor de afgebakende Passend Onderwijs-aanpak kiezen, dit als iets tijdelijks zien dat uit pragmatische overwegingen is ontstaan. Wellicht dat deze instellingen uiteindelijk wel voor een maatwerkaanpak kiezen, maar het kan ook zijn dat de huidige doelgroepgerichte aanpak blijft bestaan.

Flinke impuls
Het verschil in de aanpak komt voort uit het feit dat scholen een volledige heroverweging hebben gemaakt in hoe ze kwetsbare leerlingen willen ondersteunen. Mbo-scholen mogen volgens de Wet Passend Onderwijs het budget voor extra ondersteuning naar eigen inzicht besteden. Dat betekent meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid. De verwachting is dat Passend Onderwijs zo een flinke impuls kan geven aan extra ondersteuning voor leerlingen in het mbo.

Lees hier meer over het NRO-onderzoek.