Grotere rol docenten bij benoeming bestuurder

In de sollicitatiecommissie voor het benoemen van een nieuw lid van het college van het bestuur moet voortaan een vertegenwoordiger van het personeel, de leerlingen of de ouders zitting nemen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

Het benoemen van een bestuurder is in het mbo de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. In het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen was al voorgesteld dat de medezeggenschapsorganen een adviesrecht zouden krijgen bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. De Tweede Kamer heeft hier nog een schepje bovenop gedaan. Voortaan krijgen de medezeggenschapsorganen ook het recht om vertegenwoordigd te zijn in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder.

Docenten
Het amendement van Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (Christen Unie) bepaalt dat een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad, de leerlingenraad of de ouderraad zitting neemt in de sollicitatiecommissie voor een nieuw lid van het College van Bestuur. Volgens de indieners is het belangrijk dat docenten een rol hebben bij de benoeming van bestuurders. Docenten hebben niet alleen belang bij een goede onderwijskwaliteit, maar ook bij een bestuur dat gericht is op onderwijskwaliteit. Hetzelfde geldt ook voor ouders en leerlingen. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.