Inspectie: ‘Houdbaarheid onderwijs sterk onder druk’

Nu de pandemie voortduurt, neemt de druk op het mbo toe. Studenten krijgen minder kans zich de ontwikkelen en de belasting voor docenten wordt zorgwekkend groot. Die conclusies trekt de onderwijsinspectie in de derde COVID-monitor.

De monitor is gebaseerd op gesprekken die inspecteurs begin oktober met schoolbestuurders, docenten en studenten hadden. De interviews hadden betrekkingen op ervaringen aan het eind van het vorige schooljaar en de start van het nieuwe jaar. De scholen proberen uit alle macht de onderwijskwaliteit op peil te houden. Toch neemt de druk op het onderwijs toe. Studenten krijgen minder kans zich volwaardig te ontwikkelen en missen de sociale interactie op school. Docenten leren veel en snel, maar kunnen hun vak niet uitoefenen op de manier die ze ambiëren. Schoolbestuurders doen aan damage control en vragen meer ruimte aan toezichthouders om het onderwijs in aangepaste vorm aan te bieden.

Geen extra uitval

Uit de monitor blijkt ook dat de crisis vorig jaar niet tot een daling van het aantal diploma’s heeft geleid. In het schooljaar 2019/2020 zijn zelfs iets meer mbo-diploma’s verstrekt dan in het jaar ervoor: een stijging van 154.542 naar 154.773. Er was dan ook geen sprake van extra uitval. De directe doorstroom naar het hbo is zelfs gestegen, van 35 naar 37%. De economische crisis speelt hierbij waarschijnlijk een grote rol. De instroom aan nieuwe studenten is in het mbo iets afgenomen, van bijna 165.000 naar ruim 161.000. Deze lichte daling kan echter ook te maken hebben met demografische ontwikkelingen.

Toekomst

In de monitor van de inspectie komt ook aan de orde dat veel bestuurders nadenken over het mbo-stelsel op de langere termijn. Er is een duidelijke wens om in de opleidingen tot meer flexibiliteit te komen. Concreet denkt men aan brede kwalificatiedossiers, met meer ruimte voor keuzedelen. Scholen kunnen zo meer maatwerk leveren, en studenten kunnen meer regie voeren over het eigen leertraject. Ook in recent onderzoek van Turner kwam al naar voren dat veel bestuurders lessen uit de crisis willen trekken.

Lees hier de derde COVID-monitor van de Onderwijsinspectie

Lees ook: Corona zorgt voor blijvende verandering van mbo