Kaders voor validering zelf ontwikkelde examens

De ministeries van OCW en EZ hebben Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) de opdracht gegeven uiterlijk 1 mei 2016 een advies te geven over de kaders voor externe validering van examens die mbo-scholen zelf hebben ontwikkeld.

Om de exameninstrumenten in het mbo te verbeteren, wil het ministerie van OCW mbo-scholen verplichten om gebruik te maken van ingekochte examens of hun eigen examens extern te laten valideren. Daarbij kan het gebruik van servicedocumenten ondersteuning bieden. Het ministerie vraagt de onderwijssector nadrukkelijk om zelf met voorstellen te komen voor collectieve afspraken over de reikwijdte van externe validering.

Advies
De ministeries van OCW en EZ hebben Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) gevraagd een advies te geven over de kaders voor de externe validering van de zelf ontwikkelde examens. Het advies moet er uiterlijk 1 mei 2016 zijn. Bij het opstellen van de kaders voor externe validering, willen de ministeries in ieder geval rekening houden met de lopende initiatieven in de Examenagenda mbo en met de collectieve afspraken die de sector hierover maakt. Het is de verwachting dat de afspraken over externe validering per 1 augustus 2016 worden ingevoerd. Deze invoering vindt gefaseerd plaats, zodat de scholen voldoende tijd hebben zich hier goed op voor te bereiden.

Positieve trend: kwaliteitsverbetering examens
De kwaliteit van exameninstrumenten is al overigens al flink verbeterd. Dit komt enerzijds door de inspanningen van bedrijfstakgroepen, scholen en examenleveranciers en anderzijds door de aanvullende collectieve afspraken in de Examenagenda mbo. Ook ontplooien scholen en/of btg’s, bedrijfsleven en examenleveranciers steeds meer initiatieven om gezamenlijk examens en servicedocumenten te ontwikkelen. Er is ook nog een wetsvoorstel in voorbereiding om de positie van examencommissies in het mbo te versterken.