Kwaliteitsafspraken: positief oordeel voor alle scholen

De mbo-scholen hebben belangrijke stappen gezet op het gebied van het opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, het opleiden van jongeren in een kwetsbare positie en het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten. Dat stelt de Commissie Kwaliteitsafspraken mbo in een advies aan de minister.

Het oordeel is opgenomen in het sectorbeeld dat de Commissie Kwaliteitsafspraken heeft opgesteld. In het document blikt de commissie terug op de periode 2019-2022. In die jaren hebben alle mbo-scholen gewerkt aan de realisatie van hun kwaliteitsagenda’s. Die agenda’s hebben de scholen in 2018 opgesteld en bevatten ambities op diverse speerpunten. Voor het uitvoeren van de agenda’s ontvingen de scholen veel geld. Een deel van deze middelen was ‘resultaatafhankelijk’. Dat wil zeggen: alleen scholen die daadwerkelijk resultaten boeken, kunnen aanspraak maken op dit deel van de kwaliteitsgelden. De Commissie Kwaliteitsafspraken adviseert de minister positief over de eindresultaten, zo is in het sectorbeeld te lezen.

Speerpunten

De agenda’s van de scholen bevatten onder andere ambities op het gebied van drie landelijke speerpunten. Ten aanzien van het opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst constateert de commissie dat de kwaliteitsagenda’s een impuls hebben gegeven aan de samenwerking tussen scholen, werkgevers en branches. Opleidingsteams zetten allerlei methoden in om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag van werkgevers. Scholen doen daarnaast veel om studenten in een kwetsbare positie te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding. De maatregelen op het gebied van ‘gelijke kansen’ waren vooral gericht op het verbeteren van de in- en doorstroom van studenten.

Wendbaar

De coronapandemie heeft zijn stempel gedrukt op de uitvoering van de kwaliteitsafspraken, zo constateert de commissie. Veel plannen liepen hierdoor vertraging op. Inmiddels hebben de scholen deze vertraging grotendeels weer ingelopen. Volgens de commissie hebben de mbo-scholen aangetoond wendbaar te zijn: ze blijken in staat in te spelen op onvoorspelbare ontwikkelingen, zelfs als het gaat om een landelijke pandemie die het openbare leven stil legt. De titel van het sectorbeeld is dan ook: ‘Niet voorspelbaar, wel wendbaar’.

Microniveau

Het sectorbeeld bevat naast de rapportage van de commissie ook interviews met bestuurders en studenten van mbo-scholen. In de interviews blikken de bestuurders niet alleen terug op de periode 2019-2022, maar kijken zij ook vooruit naar de nieuwe ronde van kwaliteitsafspraken. Sommige bestuurders zijn hier kritisch over. Volgens Ron Kooren  van het Albeda College mag de mate van gedetailleerdheid bij de afspraken wel wat minder: ‘We moeten op tientallen punten tot op microniveau onze ambities formuleren. De sturing is te gedetailleerd en tast de autonomie van de school aan. Uit de hele aanpak spreekt een diepgeworteld wantrouwen richting de mbo-sector’.

Lees hier het sectorbeeld 2023 van de Commissie Kwaliteitsafspraken

Lees ook: Kwaliteitsafspraken hebben geleid tot kwaliteitssprong