Kwaliteitsafspraken voor het mbo

Alle mbo-scholen werken de komende jaren structureel aan kwaliteitsverbetering. Dat zijn het ministerie van OCW en de werkgeversorganisatie MBO Raad kort voor de zomer overeengekomen in het Bestuursakkoord mbo 2014.

Het is de bedoeling dat iedere mbo-school een eigen kwaliteitsplan opstelt. In het plan besteedt de school aandacht aan thema’s als professionalisering, stages en voortijdig schoolverlaten. De school formuleert op basis van de eigen, individuele uitgangssituatie concrete doelstellingen en geeft aan op welke manier deze gerealiseerd worden. Voor de uitvoering van de kwaliteitsafspraken komt veel extra geld beschikbaar voor het mbo: op termijn structureel € 400 miljoen. Een deel van dit budget is afhankelijk van gerealiseerde resultaten: scholen die goede prestaties leveren, verwerven extra budget. Dit variabele budget omvat ongeveer de helft van de extra middelen en heeft betrekking op drie thema’s: studiesucces, de kwaliteit van de stages en het voortijdig schoolverlaten. Het laatste onderwerp was de laatste jaren al onderdeel van de prestatiebox mbo.

Excellentie
In het kwaliteitsplan wordt bijzondere aandacht gevraagd voor het thema excellentie. Al langer bestaat de wens om toptalenten in het mbo extra uit te dagen. Scholen kunnen denken aan extra programma’s naast het reguliere curriculum, een uitwerking van de meester-gezel route of de mogelijkheden van Skills-wedstrijden. Voor scholen die excellentie gaan bevorderen is een jaarlijks totaalbedrag van € 25 miljoen beschikbaar. Alleen scholen die in hun kwaliteitsplan aandacht geven aan excellentie kunnen gebruik maken van deze extra middelen.

Evaluatie
De afspraken over kwaliteitsverbetering zullen de komende maand (september 2014) worden uitgewerkt in een Regeling kwaliteitsafspraken. In het Bestuursakkoord mbo 2014 is afgesproken dat in 2017 een onafhankelijke evaluatie – midterm review – wordt uitgevoerd. Aan het eind van de periode, in 2019, vindt een onafhankelijke eindevaluatie plaats.