Inspectie zeer positief over ontwikkeling mbo

Onderwijsteams voelen zich steeds meer eigenaar van de onderwijskwaliteit en werken hier ook stapsgewijs aan. Die positieve conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs in ‘De staat van het onderwijs 2018’.

Elk jaar maakt de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Waar er dit jaar de nodige zorgen worden geuit over de prestaties van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, is het rapport over het mbo over het algemeen heel positief. Zo haalt inmiddels van alle mbo-studenten zo’n 83% een diploma. Wie afgestudeerd is, vindt zeer snel een baan. Belangrijk is dat op veel mbo-scholen een kwaliteitscultuur groeit. Teams voelen zich meer verantwoordelijk voor kwaliteit en werken daar stapsgewijs aan.

Kwaliteitscultuur
Volgens de Inspectie van het Onderwijs is een dergelijke kwaliteitscultuur cruciaal voor goed onderwijs. De vele veranderingen die de afgelopen jaren in het mbo zijn doorgevoerd – de intensivering van opleidingen, de herziening van de kwalificatiestructuur, de invoering van keuzedelen – kunnen alleen maar effect hebben als de school een goed werkend kwaliteitszorgsysteem heeft. Docenten zijn dan zelfkritisch en onderzoekend en willen het onderwijs voortdurend verbeteren. Waar deze kwaliteitscultuur voorheen vooral zichtbaar was op bestuursniveau, dringt de gewenste cultuur nu ook door bij de opleidingsteams.

Examens
Uiteraard benoemt de Inspectie ook nog verbeterpunten. Volgens de Inspectie nemen examencommissies nog te weinig hun verantwoordelijkheid. De situatie verbetert, maar bij nog bijna een derde van de onderzochte opleidingen borgt de examencommissie de kwaliteit van de examinering en diplomering onvoldoende. De tekortkomingen liggen onder andere op de kwaliteit van de examens, de betrouwbaarheid van de afname en de deugdelijkheid van de diplomering.

Leven lang leren
Het rapport besteedt ook aandacht aan het onderwijs aan volwassenen. Hoewel Nederland het in internationaal vergelijkend perspectief niet zo slecht doet, lijken volwassenen met een baan toch maar moeilijk het mbo te vinden voor bij- of omscholing. Dit terwijl het de ambitie is van veel mbo-scholen om een stevige rol te spelen bij volwassenenonderwijs. Het kabinet heeft aangekondigd voor de zomer met een visie op ‘leven lang ontwikkelen’ te komen.

Krimp
Ook in ‘De staat van het onderwijs’ wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de krimp in bepaalde regio’s. Met name kleine scholen, waaronder veel agrarische opleidingsinstellingen, staan onder druk. Volgens het rapport moet de mbo-sector de komende jaren actief op zoek naar onorthodoxe, creatieve oplossingen om de krimp het hoofd te bieden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het arbeidsmarktperspectief van opleidingen.

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is uiteraard blij met de complimenten van de Inspectie. Op de site van de NOS zegt hij: ‘We zijn blij dat de inspectie positief is over het mbo. Het is natuurlijk wel een momentopname. Het mbo wil zich niet isoleren, de zorgen die leven bij de inspectie zijn ook mijn zorgen.’

Lees hier het volledige rapport

Lees ook: Teams kunnen onderwijskwaliteit verder verbeteren