MBO Raad: vmbo en havo integreren

De hogere niveaus van het vmbo moeten integreren met het havo. Dat voorstel doet de MBO Raad in haar Toekomstvisie 2025.

‘Op weg naar een toekomstbestendig en responsief mbo’, zo heet de toekomstvisie die de MBO Raad de afgelopen maanden heeft opgesteld. Aanleiding voor de nieuwe toekomstvisie is het besef dat de arbeidsmarkt in hoog tempo verandert en dat het onderwijs niet achter kan blijven. Op twee punten moet het mbo de komende jaren veranderen, wil het echt ‘toekomstbestendig’ zijn.

Flexibel
In de eerste plaats moet het mbo flexibeler worden. Scholen moeten in 2025 meer ruimte hebben om het onderwijs snel aan te passen aan wisselende eisen van het bedrijfsleven. De MBO Raad pleit voor een grotere vrije ruimte voor scholen om het onderwijsprogramma aan te laten sluiten bij de wensen op de arbeidsmarkt. Om responsief te kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt moeten de kwalificatiedossiers – net herzien – globaler worden geformuleerd. Naast een vast landelijk deel moet er veel ruimte zijn voor regionale invulling. De MBO Raad pleit voor ‘maximale ruimte om eigen leerroutes vast te stellen’.

Voorbereidend beroepsonderwijs
In de tweede plaats wil de MBO Raad soepele, doorlopende leerlijnen voor leerlingen. Een vroege uitsortering is niet in het belang van leerlingen. De MBO Raad pleit daarom voor meer verbinding tussen het havo en het vmbo. In 2025 zouden de hogere niveaus van het vmbo en het havo samen ‘voorbereidend beroepsonderwijs’ kunnen vormen. Binnen deze nieuwe vorm van onderwijs zouden dan verschillende niveaus mogelijk moeten zijn, waarbij gediplomeerden kunnen uitstromen naar het mbo of het hbo.

Steun
Tijdens de presentatie bleek er veel te steun te zijn voor de visie van de MBO Raad. De analyse dat ‘vroegselectie’ de mogelijkheden van een deel van de jongeren belemmert, werd onderschreven door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en andere onderwijssectoren. Volgens Michael van Straalen (MKB Nederland) is een geforceerde keuze op het twaalfde levensjaar niet goed: ‘Uitstel is beter.’

Maatwerkdiploma
Lovend was ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO Raad. Volgens hem sluiten de plannen van de MBO Raad goed aan bij zijn voorstellen voor een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, ziet ook het gevaar van onnodige drempels die vroegselectie kan opwerpen, maar waarschuwt wel voor het ontstaan van nieuwe scheidslijnen bij het integreren van vmbo-t en havo.

Meer informatie over de voorstellen van de MBO Raad: www.mbo2025.nl