MBO-scholen financieel gezond

De mbo-scholen zijn over het algemeen financieel gezond. Grote uitzondering is uiteraard roc Leiden.

Jaarlijks voert de MBO Raad een benchmark uit onder de leden. In de benchmark worden de mbo-scholen vergeleken op tal van punten. De eerste analyses van de nieuwe benchmark laten zien dat de scholen er financieel goed voorstaan. Volgens de MBO Raad is dat ook nodig omdat de scholen de komende jaren minder inkomsten krijgen. Voorlopig krijgen de mbo-scholen juist veel extra geld, onder ander dankzij de kwaliteitsafspraken mbo.

Kosten personeel
De scholen besteden volgens de benchmark gemiddeld meer geld aan het primair proces (docenten) en minder aan management. De kosten voor het onderwijzend en direct onderwijsondersteunend onderwijs stijgen met 2,1%, terwijl de kosten voor directie en management licht dalen met 2%. De scholen hebben hun huisvestigingslasten omlaag gebracht. Per student zijn het aantal vierkante meters en totale kosten gedaald. Ook dalen de huisvestingskosten per m2. In 2014 lagen de kosten voor de ICT-voorzieningen gemiddeld op 5,3% van de totale kosten in het mbo (in 2013 was dat 5,6%).

Gezond
Ondanks de aanzienlijke negatieve rentabiliteit (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) van roc Leiden is er sprake van een positief resultaat van 1,1%. Zonder Leiden zou de rentabiliteit van de scholen in 2014 uitkomen op 2,3% en daarmee gelijk zijn aan 2013. Ook met betrekking tot de liquiditeit blijft de prestatie van de scholen in 2014 ten opzichte van 2013 gelijk: een gezonde 1,4. Wat hun solvabiliteit betreft boeken de scholen ook een positief resultaat: de solvabiliteit stijgt met 1% van 51,5% naar 52,5%. In relatie tot de gebruikelijke solvabiliteitsnormen is dat resultaat zondermeer gezond te noemen.

Leiden
Grote uitzondering is uiteraard het roc Leiden. Vorige week maakt de geplaagde school de cijfers over 2014 bekend. Roc Leiden boekte in 2014 een exploitatieverlies van 48,9 miljoen euro, oftewel 70 procent van de inkomsten. Het eigen vermogen schoot daarmee in één klap naar een negatief saldo van 27,9 miljoen euro. De solvabiliteit (eigen vermogen in verhouding tot het balanstotaal) bedroeg -34 procent. Het verlies valt toe te schrijven aan een reeks bijzondere lasten, waaronder een forse afwaardering op het vastgoed. Zo is in de boeken het Lammenschansgebouw in één klap met 23 miljoen euro afgewaardeerd tot 58 miljoen euro. Dat hangt weer samen met het feit dat het roc het gebouw bij station Lammenschans niet meer hoeft terug te kopen. ‘Roc Leiden heeft schoon schip gemaakt’, aldus een woordvoerder van de school. ‘Daardoor ziet het jaarresultaat over 2014 er dramatisch uit. Maar dat was nodig om verder te kunnen bouwen aan een gezonde toekomst.’

Eind november brengt de MBO Raad de definitieve financiële sectorrapportage mbo uit