MBO15: actieplan op koers

De mbo-scholen werken hard aan de implementatie van de maatregelen van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Veel maatregelen kunnen al per 1 augustus 2014 van kracht worden. Dat concludeert MBO15 in de voortgangsrapportage ‘Het vervolg’.
Het programmamanagement MBO15 is in 2011 door de minister van Onderwijs ingesteld om een aantoonbare bijdrage te leveren aan de invoering van het Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap’. Jaarlijks rapporteert MBO15 over de vorderingen die scholen maken rond de invoering van het Actieplan. In de rapportage ‘Het vervolg’ (april 2013) concludeert het programmamanagement dat de scholen over het algemeen goed op koers liggen. Dat geldt zeker voor de maatregelen uit het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs’, zoals het verkorten en intensiveren van het onderwijs. Dit wetsvoorstel is ondertussen door de Tweede Kamer aangenomen en komt binnenkort aan de orde in de Eerste Kamer. In de rapportage constateert het interviewteam van MBO15 dat de scholen tevreden zijn over de versoepeling van de urennorm die minister Bussemaker kort na haar aantreden doorvoerde. Mede daardoor kunnen de scholen goed leven met het wetsvoorstel en moeten zij in staat zijn op basis hiervan ‘degelijke en eigentijdse opleidingen’ aan te bieden.

Kwalificatiedossiers
De opstellers van de rapportage – het Interviewteam van MBO15 – doen ook de aanbeveling om de scholen de ruimte te geven om zelf vorm en inhoud te geven aan hun portfoliobeleid in het kader van een doelmatig aanbod van opleidingen. ‘Zie op korte termijn af van eventuele interventies’, zo luidt het advies aan de minister. Pas in 2014 zou de balans opgemaakt moeten worden en bepaald moeten worden of overheidsinterventies nodig zijn. De rapportage pleit verder voor een tijdige oplevering van de nieuwe kwalifi catiedossiers. Als er meer tijd nodig is voor herziening van deze dossiers zou de minister met een implementatiejaar kunnen werken. Het is wel van groot belang, volgens de rapportage, de maatregelen uit het wetsvoorstel ‘Doelmatige leerwegen’ per 1 augustus 2014 te laten ingaan. Bij het ter perse gaan van deze krant werd bekend dat de minister inderdaad aldus heeft besloten: de nieuwe kwalificatiedossiers worden nog niet per 1 augustus 2014 ingevoerd, de overige maatregelen wel.

Onderwijsteams
Zoals gebruikelijk bevat de rapportage ook aanbevelingen aan de scholen. Volgens MBO15 is het van belang dat mbo-bestuurders voldoende ruimte bieden aan de onderwijsteams: ‘Breng de onderwijsteams in positie. Stimuleer ze om de beschikbare professionele ruimte daadwerkelijk te benutten.’ Ook pleit de rapportage voor voldoende aandacht voor de veranderkundige aspecten van de modernisering van het mbo. De implementatie van het Actieplan mbo betekent immers het uitvoeren van een complex veranderingsproces. De rapportage sluit af met de oproep ‘aan eenieder’ om aan de slag te blijven om het mbo in Nederland ‘groeiend en bloeiend’ te houden, opdat jongeren en jongvolwassenen perspectief hebben op ontplooiing in werk of een vervolgopleiding