Meer aanmeldingen voor opleidingen techniek en bouw

Het aantal aanmeldingen voor mbo-opleidingen in de sectoren bouw en techniek stijgt. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, spreekt van een hoopvolle ontwikkeling.

De voorlopige aanmeldcijfers van mbo-scholen laten zien dat sommige sectoren met grote arbeidsmarkttekorten populair zijn onder aspirant-studenten. Dat geldt niet alleen voor technische opleidingen, maar ook voor de zorgopleidingen. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, spreekt van een hoopvolle ontwikkeling: ‘Het is belangrijk dat talenten kiezen voor juist deze sectoren, die zo belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling en welvaart in ons land.’

Timmerman

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat bij sommige opleidingen een duidelijke toename van het aantal studenten is te verwachten. De opleiding timmerman springt eruit met bij sommige scholen een plus van 40 procent. Ook bij opleidingen als werktuigbouwkunde, elektrotechniek en schilderen neemt het aantal aanmeldingen met procenten toe. Bij zorgopleidingen verwachten scholen soms ook een groei van zo’n 15 procent. Tegelijk laat de steekproef ook zien dat het totaal aantal jongeren dat kiest voor het mbo, in lijn met de voorspellingen, achterblijft. Telde het mbo in 2020 nog 520.000 studenten, dit aantal is inmiddels gedaald tot ruim 490.000. Volgens Tekin is dat een probleem, zeker als het gaat om vitale sectoren.

BBL

Zoals altijd in tijden van arbeidsmarktkrapte neemt het aantal studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl-opleidingen) toe. Bij deze opleiding werkt de student vier dagen en gaat hij of zij een dag per week naar school. Het aantal voltijds studenten (bol-opleidingen) neemt door de demografische krimp af. Adnan Tekin: ‘Dat is geen verrassing, de trends laten zien dat dit ging gebeuren. Maar zorgelijk is het wel. Minder mbo-opgeleide vakmensen betekent dat vitale sectoren in onze samenleving verder vast lopen’

Opwaartse druk

De krimp heeft een onvermijdelijke demografische oorzaak, maar ook de opwaartse druk speelt een rol. Een toenemend aantal jongeren met een vmbo-diploma kiest voor het havo in plaats van het mbo. Volgens Tekin is dat niet voor iedereen een goede keuze: ‘We moeten met elkaar ervoor zorgen dat jongeren kiezen voor beroepsonderwijs waar ze zich thuis voelen en met hun talenten alle kanten op kunnen. We zien ook steeds vaker dat havisten en vwo’ers de overstap maken naar het mbo.’