Meer invloed OR op benoeming bestuurders?

De Ondernemingsraad moet meer invloed krijgen op de benoeming van bestuurders. Voorkomen moet worden dat bestuurders geworven worden uit een ‘old boys netwerk’. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Versterking Bestuurskracht’ dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Directe aanleiding voor het wetsvoorstel zijn, zo valt te lezen in de Memorie van Toelichting, de problemen die de laatste jaren hebben gespeeld bij scholen als Amarantis en – recentelijk – roc Leiden. Meer bestuurskracht zouden dit soort problemen kunnen voorkomen. Om de bestuurskracht te versterken wordt een aantal maatregelen voorgesteld.

Openbare profielen
De benoeming van bestuurders zal in de toekomst moeten gebeuren op basis van vooraf openbaar gemaakte benoemingsprofielen. Het medezeggenschapsorgaan – in het mbo is dat de OR – krijgt formeel een adviserende stem bij de vaststelling van de profielen en bij benoeming en ontslag van bestuurders. Dit alles moet bevorderen dat bestuurders van goede kwaliteit worden benoemd. Op deze manier kan voorkomen worden dat bestuurders worden benoemd via een ‘old boys network’.

Verplicht overleg
De wet regelt ook dat de Raad van Toezicht minimaal tweemaal per jaar moet overleggen met de OR – bij voorkeur zonder de bestuurders! – over de gang van zaken binnen de school. Op die manier krijgt de Raad van Toezicht meer informatie over mogelijke knelpunten, waardoor het gesprek met de bestuurders beter kan verlopen. Dit is volgens het wetsvoorstel van cruciaal belang voor de versterking van het zelfcorrigerend vermogen van de sector. In het mbo moet volgens het wetsvoorstel op dit punt nog een flinke professionaliseringsslag plaatsvinden.

Meldingsplicht
Nieuw is ook dat de Raad van Toezicht een meldingsplicht krijgt bij risicovolle ontwikkelingen. Als zich dit soort ontwikkelingen voordoen binnen de school, moet de Raad van Toezicht dit direct melden aan de inspectie.

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting komend najaar in de Tweede Kamer besproken. De voorstellen zouden per augustus 2016 in werking kunnen treden.