Meerdere commissies evalueren prestatieafspraken hbo

Een commissie onder voorzitterschap van Wim van de Donk gaat in opdracht van minister Bussemaker de prestatieafspraken in het hbo evalueren. Maar de Vereniging Hogescholen heeft ook een eigen evaluatiecommissie ingesteld.

Sinds 2012 werken alle bekostigde hbo-instellingen met prestatieafspraken over onderwijskwaliteit, studiesucces, profilering en valorisatie. Zo’n 7% van de totale hbo-bekostiging is gekoppeld aan deze prestatieafspraken. Onder de hbo-scholen is veel kritiek op de prestatieafspraken. De Vereniging Hogescholen wil er eigenlijk het liefst zo snel mogelijk van af.

Lessen
De commissie die minister Bussemaker heeft ingesteld bestaat naast voorzitter Wim van de Donk, op dit moment commissaris van de Koning in Noord-Brabant, onder anderen uit Frans Leijnse, voormalig voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het is de bedoeling om uit het rapport lessen te trekken voor de vormgeving van de kwaliteitsafspraken die vanaf 2018 gaan gelden. Aan die kwaliteitsafspraken worden de middelen gekoppeld die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot. Uiterlijk op 1 maart 2017 biedt de evaluatiecommissie haar rapport aan minister Bussemaker aan.

Meer ruimte
Tegelijkertijd heeft de Vereniging Hogescholen een eigen evaluatiecommissie ingesteld, onder voorzitterschap van Arie Slob, de voormalige fractievoorzitter van de ChristenUnie. De commissie buigt zich over nut en noodzaak van de prestatieafspraken. De hogescholen zijn van mening dat de overheid meer ruimte moet geven aan de scholen, die daarmee – in overleg met de eigen belanghebbenden (studenten, medewerkers, beroepenveld) – beter kunnen inspelen op waar de samenleving behoefte aan heeft. De commissie-Slob brengt uiterlijk 1 december 2016 haar advies uit.

Naast deze twee evaluatiecommissies is er ook nog de officiële Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, die de afgelopen jaren de voortgang van de prestatieafspraken heeft gemonitord. De taak van deze reviewcommissie is vergelijkbaar met die van MBO in Bedrijf.