Regeldruk voor scholen verder toegenomen

De regeldruk in het mbo is toegenomen door nieuwe regels en door de externe verantwoording die scholen moeten afleggen. De in 2014 opgestelde Regeldrukagenda heeft nog niet tot een vermindering van de regeldruk geleid. Dat blijkt uit recent onderzoek van Regioplan.

In december 2014 ondertekenden het ministerie van OCW en de partners uit het onderwijsveld de ‘Regeldrukagenda 2014 – 2017’. Deze gezamenlijk opgestelde agenda ter vermindering van de regeldruk vloeide voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord en maakte deel uit van de brede aanpak om concrete knelpunten op te lossen en zo verschil te maken in de dagelijkse praktijk. De concrete acties in de sectoren po, vo en mbo die in de Regeldrukagenda zijn genoemd, volgden uit de knelpunten die door speciaal daartoe opgezette werkgroepen in kaart zijn gebracht. Deze werkgroepen (voor elke sector één) bestonden uit docenten, schooldirecteuren, bestuurders, sectororganisaties en vakbonden in samenwerking met OCW.

Globaal op de hoogte
Om de onderzoeken wat voor impact de Regeldrukagenda in het mbo heeft gehad, hielden de onderzoekers van Regioplan een digitale enquête onder schoolbestuurders, locatiedirecteuren en leden van de ondernemingsraad. Uit dit onderzoek blijkt dat de Regeldrukagenda slechts bij een beperkt deel van de mensen die in het mbo werkzaam zijn echt goed bekend is. Een groter deel heeft wel van de Regeldrukagenda gehoord en is er globaal van op de hoogte. Een ongeveer even groot deel van de bestuurders en de meerderheid van de locatieleiders en OR-leden kent (de inhoud van) de Regeldrukagenda niet. Een aantal concrete maatregelen die in het kader van de agenda is genomen, blijkt vooral onder CvB-leden goed bekend. Dat geldt weer veel minder voor verschillende voorlichtingsacties die in het kader van de Regeldrukagenda hebben plaatsgehad. De concrete maatregelen en voorlichtingsacties hebben vervolgens veel van degenen die daarmee bekend zijn tot ‘een beetje minder regeldruk’ geleid, aldus het onderzoeksrapport.

Toegenomen aandacht
Verder geven de respondenten aan dat de aandacht voor regeldruk sinds 2014 bij het overgrote deel van de locaties en besturen is toegenomen. Die ontwikkeling heeft er binnen de scholen niet altijd toe geleid dat er doelen zijn geformuleerd of maatregelen zijn genomen om de interne regeldruk terug te dringen.

Sterk toegenomen regeldruk?
Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat ten minste vijftig procent van de respondenten van mening is dat de regeldruk sterk is toegenomen door nieuwe regels en als gevolg van de externe verantwoording die moet worden afgelegd. Dit terwijl in andere evaluaties is geconstateerd dat de administratieve lasten (in tijd en geld) zijn gedaald. Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de geobjectiveerde regeldruk en de ervaren regeldruk, waarbij ook het gepercipieerde nut en de werkbaarheid van regels een belangrijke rol spelen.

Over het onderzoek
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs ter evaluatie van de Regeldrukagenda. Het onderzoek maakt deel uit van het door NRO gefinancierde project ‘Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de VU Amsterdam.

Download hier het volledige rapport.