Scholen kritisch over stimulerende rol Inspectie

De MBO Raad plaatst vraagtekens bij de ambitie van de inspectie om scholen te stimuleren de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. De inspectie zou zich moeten beperken tot haar wettelijke taak: controleren of een school aan de wettelijke eisen voldoet.

In het nieuwe toezichtkader kiest de Inspectie voor het Onderwijs voor een wat andere rol. Via afspraken wil de inspectie de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Op die manier wil de inspectie de ontwikkeling van een verbetercultuur bij scholen stimuleren.

Kerntaak
Al eerder plaatste de MBO Raad vraagtekens bij deze verandering van taakopvatting. Volgens de reactie van de MBO Raad zou de inspectie zich moeten beperken tot haar kerntaak: controleren of een school aan de wettelijke eisen voldoet. Als de inspectie uitspraken gaat doen over kwaliteitsverbetering, bestaat het gevaar dat de Inspectie tot subjectieve en discutabele oordelen komt. Volgens de MBO Raad zou de inspectie hoogstens een adviserende rol kunnen spelen, via een vertrouwelijke managementletter.

Waardering
Uit de internetconsultatie over het onderzoekskader blijkt overigens dat individuele mbo-scholen wel waardering hebben voor de nieuwe aanpak van de Inspectie. Zo schrijft het Nova-college: ‘We vinden het positief dat de Inspectie haar rol als toezichthouder ruimer wil invullen, door niet alleen te bewaken, te interveniëren en te rapporteren, maar ook te stimuleren, te agenderen en te activeren. Het Hoornbeeck-college pleit voor twee rapporten: naast een openbaar rapport met de oordelen op basis van de deugdelijkheidseisen een vertrouwelijk rapport met uitspraken over de overige aspecten van kwaliteit.

Vervolgsucces
Verder blijft de MBO Raad kritisch over de verantwoordelijkheid voor het vervolgsucces van mbo-gediplomeerden. De mbo-scholen mogen niet worden afgerekend op het succes van afgestudeerden op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Dit ‘vervolgsucces’ wordt volgens de MBO Raad in hoge mate bepaald door factoren waarop de mbo-scholen geen invloed hebben, zoals ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en selectievoorwaarden van hbo-scholen.

Het is de bedoeling dat het nieuwe Inspectiekader van kracht wordt op 1 januari 2017.