Scholen maken onderling afspraken over kwaliteit examens

Scholen die zelf examens ontwikkelen hoeven deze niet extern te laten valideren als zij zich houden aan een set van afspraken. Dat staat in het advies ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ van de Regisseur Herziening mbo.

Volgens het advies kunnen scholen op drie manieren tot valide examens komen. De eerste route – en misschien ook wel de meest veilige – is het extern inkopen van examens. De tweede route is het zelf ontwikkelen van examens en deze extern laten valideren. Het advies introduceert daarnaast nog een derde route: het zelf ontwikkelen van examens ‘binnen collectieve afspraken’. In deze variant worden de examens ontwikkeld binnen een door de scholen vastgesteld gezamenlijk kader. In dat geval is externe validering niet nodig.

Criteria

Bij de ‘collectieve afspraken’ gaat het een set van vijf criteria waaraan de examens moeten voldoen. Volgens deze criteria moet bijvoorbeeld het bedrijfsleven betrokken zijn bij de ontwikkeling van examens en moet dit gebeuren volgens vastgestelde processen. De afspraken zijn gemaakt door de MBO Raad en de NRTO, de organisatie van private opleiders. De route van de collectieve afspraken staat niet open voor een aantal risicovolle opleidingen.

Verbetering

De laatste jaren neemt de kwaliteit van de examinering in het mbo overigens toe. Volgens het Onderwijsverslag 2014-2015 is de kwaliteit van de examens in 2015 bij 92% van de opleidingen op orde, tegen 73% in 2013. Bovendien kiezen steeds meer opleidingen voor het inkopen van examens. Dit percentage is gestegen van 52% in 2013 naar 68% in 2015. Een belangrijke reden voor scholen om examens in te kopen is dat de kwaliteit van deze examens hoger dan die van zelfgemaakte examens. Scholen die zelf examens ontwikkelen doen dit onder andere om meer maatwerk te kunnen bieden.

Overgangsperiode

Vanaf 1 augustus 2016 gaat een kwartiermaker aan de slag om de afspraken verder uit te werken. Het is de bedoeling dat in een overgangsperiode ook een onafhankelijke stichting in het leven wordt geroepen die een bewakende rol krijgt als het gaat om de kwaliteit van de examinering in het mbo.

Lees ook: Kwaliteit van examinering en diplomering neemt toe