Studiesucces op mbo-scholen neemt verder toe

Het percentage mbo-studenten dat de opleiding afsluit met een diploma is verder toegenomen tot ongeveer 75%. Dat blijkt uit de nieuwste sectorrapportage studiesucces.

De sectorrapportage studiesucces, onderdeel van de benchmark mbo, brengt in beeld hoe succesvol studenten zijn als het gaat om het behalen van een diploma of doorstroom naar vervolgonderwijs. Het jaarresultaat en het diplomaresultaat meten het percentage studenten dat een diploma haalt. Dit percentage vertoont de laatste jaren een voortdurende, lichte stijging. Ook in deze benchmark is het percentage weer licht omhoog gegaan. Tussen 2012 en 2015 is het percentage gestegen van zo’n 70% tot ongeveer 75%.

Grote verschillen

Niet alle mbo-scholen zijn even succesvol. Het percentage ongediplomeerde mbo-verlaters (na vier jaar) loopt uiteen van 7 tot meer dan 40 procent! Over het algemeen behalen de agrarische mbo-scholen het beste diplomaresultaat: gemiddeld heeft meer dan 70% van de studenten binnen vier jaar het diploma gehaald.

Kwalificatiewinst

De benchmark meet ook jaarlijks in hoeverre studenten erin slagen ‘kwalificatiewinst’ te behalen. Het gaat hierbij om het verschil tussen het behaalde diplomaniveau in het mbo en het niveau van vooropleiding. Er is de afgelopen jaren sprake van een lichte stijging op de indicator kwalificatiewinst, van 82,2% (2012) naar 85% in 2015. Het gaat hierbij om het percentage studenten dat een diploma heeft behaald op minimaal het niveau dat op basis van de vooropleiding kan worden verwacht. Deze indicator kwalificatiewinst vertoont sterke overeenkomst met de indicator voor studiewaarde.

Doorstroom

Ook in deze rapportage komt naar voren dat de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo in 2015 sterk is afgenomen. De toekomst zal leren of dit is veroorzaakt door het nieuwe leenstelsel, of dat er sprake is van een meerjarige trend.

Lees hier de volledige sectorrapportage studiesucces.

Lees ook: Doorstroom naar hbo gaat op en neer